ma la dữu

麼羅庾 ( 麼ma 羅la 庾dữu )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (物名)Malayu,香名。大日經疏七曰:「白檀香,西方名為麼羅庾,是山名,即智論所云除摩梨山更無出旃檀處是也。」見摩羅耶條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 物vật 名danh ) Malayu , 香hương 名danh 。 大đại 日nhật 經kinh 疏sớ 七thất 曰viết : 「 白bạch 檀đàn 香hương , 西tây 方phương 名danh 為vi 麼ma 羅la 庾dữu , 是thị 山sơn 名danh , 即tức 智trí 論luận 所sở 云vân 除trừ 摩ma 梨lê 山sơn 更cánh 無vô 出xuất 旃chiên 檀đàn 處xứ 是thị 也dã 。 」 見kiến 摩ma 羅la 耶da 條điều 。

About The Author

tangthuphathoc
error: