MA HÊ THỦ LA THIÊN PHÁP YẾU

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Ma Hê Thủ La Thiên (Maheśvara) ở trên Trời cùng với các Thiên Nữ du hý hóa lạc, tấu các kỹ nhạc. Đột nhiên ở trong tóc hóa ra một vị Thiên Nữ có dung nhan đoan chính, kỹ nghệ bậc nhất mà các Thiên Chúng không thể hơn được, rồi nói Chú là:

“Nẵng mô uất nhĩ sái ma tỳ dược thi khư địa tỳ dã bát la bát để dã thức già la giả tăng lâm tăng lâm. đát nễ dã tha thấp phộc nhược để kiêm bạt la ma nhược lị nễ hồng phán tra”

*)NAMO UCCHĪ-ŚAMEBHYAḤ_ ŚIKHI-DEVYA PRĀPATTIYA

ŚAKRĀYA_ ṬRŪṂ ṬRŪṂ

TADYATHĀ: SVAJAṬĪKAṂ PARAMA- JĀRIṆĪ HŪṂ PHAṬ

Người trì tụng Chú này,chẳng kể Tịnh và Bất Tịnh, có vợ hay không có vợ, ăn Ngũ Tân, rượu thịt mà thường trì tụng thảy đều thành tựu tất cả Thiện Nguyện huống chi người có 3 nghiệp thanh tịnh sẽ sớm thành Tất Địa, còn nghi ngờ làm chi? Nếu có người vào lúc ngày tàn (sập tối ) tụng Chú này 108 biến liền có hiệu nghiệm.

_Tiếp Pháp vẽ tượng.Trước hết vẽ tượng Ma Hê Thủ La Thiên có dung nhan kỳ đặc, đoan chính thù diệu. Từ chân tóc hóa ra một vị Thiên Nữ đoan chính bậc nhất, rũ Anh Lạc màu nhiệm,2 tay đeo vòng xuyến. Tay trái dâng Hoa Trời cho Thiên Vương cùng nhìn dung mạo đáng yêu. Tay phải hướng xuống dưới thành thế nắm quần, Ma Đăng Già Thiên (Mataṅgi devī) ngồi ở trên đầu gối trái.

_Tiếp, nói về Tướng của tay Ấn: 2 Vũ (2 bàn tay ) cùng cài chéo các ngón bên ngoài,bên trái đè bên phải thành PHỘC (nắm lại thành quyền), dựng đứng Đàn Tuệ (2 ngón út ), duỗi Thiền Trí (2 ngón cái) cùng hợp với Thiền Dữu (?) làm Thỉnh Triệu.

Chân Ngôn là:

“Án _vĩ đá la sa ni bạt la ma lị đà ni,sân đà ni sân đà ni,tần đà ni tần đà ni,sa phộc hạ”

*)OṂ_ VETĀLA-ŚANI PRAMARTHANI _ CCHINDANI CCHINDANI_

BHINDANI BHINDANI _ SVĀHĀ

Nếu có người ngày ngày thọ trì Ấn Chân Ngôn này cúng dường Ma Hê Thủ La Thiên thì mọi thứ đều hiệu nghiệm.Cứ mỗi lần tác Ấn Chú này cúng dường tất cả chư Phật thì chư Phật sinh hoan hỷ và trị liệu tất cả bệnh đều có hiệu nghiệm.

Nếu tụng 1000 biến thì khiến cho người nữ sinh vui vẻ.

Nếu tụng 2000 biến thì khiến cho tất cả mọi người sinh vui vẻ.

Nếu tụng 3000 biến sẽ được hàng Phi Nhân yêu kính.

Nếu tụng 4000 biến thì tất cả Quỷ Tỳ Na Đa La (VetĀla: Khởi Thi Quỷ) đều vui vẻ.

Nếu tụng 5000 biến thì tất cả Long Nữ sinh tâm vui vẻ.

Cho đến tụng một vạn biến thì tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, Tiên có 5 thần thông thảy đều vui vẻ.

Nếu có người muốn thấy Bản Thân thì lấy củi còn sót sau khi thiêu đốt người chết,tụng chú 108 biến để triệu,liền được thất Bản Thân.

Lại có Pháp. Nếu hay giáng phục Oan Gia thì lấy đất đỏ vẽ hình người đó,viết tên họ người đó, rồi dùng bàn chân trái đạp lên.Tụng chú 108 biến thì chẳng kể xa gần,người đó tự nhiên đến,hướng theo sự giáng phục.

Lại có Pháp.Nếu muốn cho vợ chồng yêu nhau thì vẽ hình, viết tên họ người đó.dựa theo Pháp trước đạp lên thì họ liền yêu kính nhau.

Lại có Pháp. Nếu muốn được quốc vương, đại thần, tất cả mọi người kính yêu thì dựa theo Pháp trước mà làm.

Nếu trị liệu bệnh do Quỷ làm thì lấy gỗ GIÀ ĐÀ cắt làm 21 đoạn, Chú 21 biến.Một lần chú một lần thiêu đốt sẽ khỏi bệnh.

Nếu bị bệnh do thần làm thì lấy A Ngùy, An Tất hương, Hùng Hoàng, Thanh Mộc hương, lá Khổ Luyện chia đều mỗi thứ trộn lẫn nhau, sàng lọc bụi nhỏ rồi hòa với nước làm thành viên. Tụng Chú thiêu đốt, liền khỏi bệnh.

Nếu bị bệnh do Hồ Mỵ gây ra thì lấy Hùng Hoàng, An Tất hương, Khung Cùng, đầu con vượn, sừng dê núi màu đen, nước tiểu dê đực, móng chân ngựa trắng, nước mắt con lừa đều chia làm 8 vị để thiêu đốt. Xông vào lỗ mũi, vú và xoa trên thân.

Nếu muốn thành Kết Giới thì dùng nước, Chú vào 7 biến rồi rải vảy bốn phương,tùy ý xa gần như Pháp thành kết giới.

 

MA HÊ THỦ LA THIÊN VƯƠNG PHÁP YẾU

_Hết_

Vị Ma Hê Thủ La Thiên trong Pháp này là Y XÁ NA THIÊN (Īśāna-deva) ở góc Đông Bắc vậy.

*) Phục hồi và chú thích Phạn Văn bài Kỹ Nghệ Thiên Nữ Chú:

NAMO: Quy mệnh kính lễ

UCCHĪ-ŚAMEBHYAH : Hàng có phương cách giúp cho trở nên xuất chúng

ŚIKHI-DEVYA: Vị Trời sinh ra từ búi tóc trên đều

PRĀPATTIYA: Nhóm nhiệt tình sùng mộ

ŚAKRĀYA: Hàng Trời Đế Thích

ṬRŪṂ ṬRŪṂ: Chủng tử

TADYATHĀ: Liền nói Chú là

SVAJAṬĪKAṂ: Người thuộc đẳng cấp cao quý

PARAMAJĀRIṆĪ: Người đàn bà anh hùng

HŪṂ: khủng bố

PHAṬ: Phá bại

SVĀHĀ: Quyết định thành tựu

Hiệu chỉnh xong vào ngày 16/01/2009