MA HỀ THỦ LA ĐẠI TỰ TẠI THIÊN VƯƠNG
THẦN THÔNG HÓA SINH KỸ NGHỆ THIÊN NỮ NIỆM TỤNG PHÁP

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Ma Hề Thủ La Thiên Vương ở trên Trời Đại Tự Tại cùng với các Thiên Nữ vây quanh, thần thông du hý tấu các kỹ nhạc. Đột nhiên ở trong búi tóc hóa ra một vị Thiên Nữ dung mạo đoan chính, kỹ nghệ bậc nhất mà tất cả chư Thiên chẳng thể hơn được, ở trong Đại Chúng nói rằng: “Nay tôi vì muốn lợi ích cho tất cả. Hết thảy nguyện cầu về việc sung túc, tốt lành, giàu vui…tùy tâm mong cầu thảy đều đầy đủ, nơi các nghề nghiệp mau được thành tựu. Tôi có Pháp yếu của Đà La Ni bí mật, nay sẽ nói”

Liền nói Đà La Ni là:

“Nẵng mô ốt chi ma mạo, thí khư địa vĩ, bát-la bát địa-dã, thí ca la giả,lỗlâm. Đát nễ-dã tha: Thấp-phộc nhạ để lệ phệ la ma nhạ lý nễ hồng, phát tra, saphộc hạ”

*)NAMO UCCHĪ-ŚAMEBHYAḤ_ ŚIKHI-DEVYA PRĀPATTIYA

ŚAKRĀYA_ ṬRŪṂ ṬRŪṂ

TADYATHĀ: SVAJAṬĪKAṂ PARAMA- JĀRIṆĪ HŪṂ PHAṬ

_Lúc đó Chúng Kỹ Nghệ Thiên Nữ nói Đà La Ni này xong, liền bảo các Thiên Chúng: “Nếu có người muốn tụng trì Đà La Ni của Tôi. Trước tiên nên xây dựng Đạo Trường, như Pháp nghiêm sức, đem mọi loại hương hoa để cúng dường. Ở 14 ngày hoặc 7 ngày thọ trì Trai Giới, đoạm sự dâm dục, tụng Đà La Ni này mãn một vạn biến hoặc mười vạn biến. Trong khoảng trung gian đừng uống rượu, ăn thịt với thứ huân uế, chí tâm tụng trì ắt Thiên Nữ hiện ra trước mặt gia bị, tất cả nguyện cầu thảy đều mãn túc. Từ đây về sau không có chướng ngại cho đến vợ con, huân uế cũng chẳng kiêng bỏ. Nếu có thể Tịnh Trì thì mau chóng có hiệu nghiệm, sau này sẽ khiến thành tựu mọi chỗ dùng.

Nếu lúc trì tụng thời trước tiên nên Kết Giới, gia trì vào nước hoặc tro 7 biến rồi tán rải bốn phương, xa gần tùy tâm liền thành Đất kết giới, tất cả Quỷ Thần chẳng dám đến gần.

Nếu tụng đến một ngàn biến thì hay khiến cho Trời, Rồng, Người với Phi Nhân nhìn thấy liền vui vẻ.

Nếu tụng đến hai ngàn biến thì tất cả Quỷ Thần thảy đều vệ hộ.

Nếu tụng đến ba ngàn biến thì hàng Tinh Linh của cỏ thuốc đều hiện ở trước mặt.

Nếu tụng đến bốn ngàn biến thì tất cả Quỷ Tỳ Đa La (Vetāla: Khởi Thi Quỷ) sinh cung kính thâm sâu.

Nếu tụng đến năm ngàn biến thì tất cả quyến thuộc nam nữ của hàng Long Thần vui vẻ kính ngưỡng, yêu nhớ không chán.

Nếu tụng đến sáu ngàn biến thì tất cả quyến thuộc nam nữ của hàng Dạ Xoa vui vẻ đi theo, nhận sự sai khiến.

Nếu tụng đến bảy ngàn biến thì tất cả hàng Thiên Vương, Ma Đát Lỗ (Mātṛ: Âm Mẫu) và các quyến thuộc đem tôi tớ của mình nhận mọi sự sai sử không ngại mệt mỏi.

Nếu tụng đến tám ngàn biến thì tất cả hàng Trì Minh, Ngũ Thông Tiên Nhân sinh vui vẻ thâm sâu, kính ngưỡng không tận.

Nếu tụng mãn một vạn biến cho đến mười ngàn biến thì tất cả hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Khẩn Na La, Ma Hô La Già, Người, Phi Nhân cho đến Tắc Càn Đà Thiên (Skanda), tất cả Quỷ Thần sinh đại hoan hỷ, đi theo thị vệ, thường khiến cho Hành Giả giàu có cát tường.

Lại có Pháp. Nếu muốn chận đứng, chẳng bị tai nạn, hoặc trời hạn hán thời như Pháp kết Giới Đàn, Hộ Ma niệm tụng, tụng Chân Ngôn này mãn một vạn biến thì mưa liền tuôn xuống. Nếu mưa quá nhiều gây hại, muốn ngưng dứt thì gia trì 108 biến vào tro sạch rồi ném lên không trung thì mưa ấy liền ngưng.

Lại có Pháp. Nếu có oan gia hưng khởi ý ác. Dùng Chu Sa hoặc đất màu đỏ, viết tên hoặc vẽ hình để dưới bàn chân trái rồi đạp lên, niệm tụng, sau một đêm làm 108 biến , không kể xa gần thì người oán ấy tự đến cầu giải oan kết, tâm sinh hòa thuận, chuyển sinh yêu kính.

Lại có Pháp. Nếu muốn sai khiến tất cả Quỷ Thần, đều nên triệu tập, sinh tâm thương nhớ, tùy chia thức ăn uống , gia trì 108 biến rồi rải ban cho. Sau đó sai khiến sẽ mau chóng hoàn thành, thường sinh vui vẻ, trọn chẳng lìa xa người.

Lại có Pháp. Nếu muốn câu triệu tất cả người dân, tùy tâm đã niệm, không kể xa gần, gia trì vào nước bảy biến rồi rải ở bốn phương, rông mong người ấy, xưng tụng 108 biến thời không kể biết hay không biết, thảy đều vội vã đến, tùy tâm đã làm, không dám trái nghịch.

Lại có Pháp. Nếu có oan gia đi đến, muốn gây hại. Chí tâm tụng Minh 108 biến thì kẻ ấy liền bị đánh, thân tực nư lửa đốt. Nếu hồi tâm thuận phục , tức ngay lúc giải cho kẻ ấy thời tụng Minh bảy biến, nói “thả” tức buông, thân ấy bình phục như cũ

Lại có Pháp. Nếu có vợ chồng hướng tâm về kẻ khác, muốn phản bội nhau, chẳng thích nhìn nhau giống như lửa nước ghét nhau. Ngầm viết tên kẻ đó, đừng cho hay biết, mỗi mỗi y theo Pháp trước, dùng bàn chân trái đạp lên, xưng tên, tụng 1008 biến thì vĩnh viễn chẳng sinh ý phản bội, ghét nhau.

Lại có Pháp. Nếu có yêu thích người phụ nữ cho đến Thể Nữ của chư Thiên với người được yêu thích bởi Phi Hậu, Quyến Thuộc của Thiên Đế Thích… thì mỗi mỗi y theo Pháp trước, niệm tụng triệu vời tức liền đến rồi cầu thỉnh xin làm người hầu (cấp thị), nếu chẳng trái ngược thì cuối cùng chẳng lìa bỏ.

Lại có Pháp. Nếu muốn câu triệu hàng nữ Dược Xoa, cầu tài bảo của họ thì tùy theo tâm triệu vời sẽ mau chóng đến ngay, thảy đều phụng hiến tất cả điều cần dùng, cầu thỉnh xin làm thê thiếp hoặc làm người hầu

Lại có Pháp. Nếu muốn được tất cả quý nhân yêu kính thì xưng tên niệm tụng 1008 biến, ắt họ tự đều quy kính, xin làm nô bộc.

Lại có Pháp.Nếu vào quan phủ, chí tâm tụng Minh bảy biến rồi đến, từ xa trông thấy tướng lành, khiến được tùy tâm. Nếu khi diện kiến thời vui thích vô lượng, có việc mong cầu liền hay làm cho.

Lại có Pháp. Nếu có người nữ đáng yêu, hoặc người mà nam tử ấy có ý ưa thích. Gia trì vào mỡ của Hồ Yến hoặc nước cốt của Hồng Lam Hoa rồi xoa bôi dưới hai lòng bàn chân, dùng lửa nướng rồi dùng hai bàn tay che úp lên trên, xưng tên niệm tụng thì người ấy liền đến ngay, tự đến cầu xin cho dù ở nơi sâu kín cũng tìm đến tương kiến, cho đến mất mạng cũng chẳng buông bỏ (mỗi khi xưng tên thời gia thêm ở trên câu Ta Bà Ha (Svāhā) và trừ bỏ hai chữ Phát Tra (Phaṭ)

Nếu là người nữ vì cầu người nam thời đều y theo Pháp trước làm, ắt tùy theo tâm liền đến.

Lại có Pháp. Nếu muốn được nhìn thấy các thân của Quỷ Thần. Lấy củi thiêu đốt người chết trong rừng Thi Đà làm Hộ Ma, cứ một Minh thì thiêu đốt một lần cho đến 108 lần thì tất cả Quỷ Thần tự hiện thân, liền được thấy nhau.

Lại có Pháp. Nếu muốn có hết thảy tất cả tài bảo, tùy tâm cần dùng, chí tâm trì tụng, tự nhiên đạt được.

Lại có Pháp. Nếu muốn cột buộc người để hỏi việc, không kể lớn nhỏ, tịnh và bất tịnh, tâm tưởng Bản Tôn, chí tâm niệm tụng. Ngay lúc ấy liền cột buộc, hỏi để biết việc ba đời, tất cả đều nói, không có gì không biết. Chẳng những hay cột buộc một người mà cho đến trăm ngàn vạn người, chí tâm tụng niệm thì tùy tâm ứng niệm, một thời liền cột buộc.

Lại có Pháp. Nếu có gia nhân (người giúp việc nhà) bỏ trốn đi đến tận nơi xa xôi. Dựa theo lúc trước, viết tên rồi đạp lên, niệm tụng thì người ấy quay trở lại, gấp rút đến ngay. Nếu đến rồi, người Trì dùng tro vẽ hình kẻ ấy, mỗi ngày ba thời tác Pháp, mỗi lần tụng Chân Ngôn thì một lần đánh, từ một lần cho đến 21 lần thì kẻ ấy liền sợ hãi, như gió liền đến.

Lại có Pháp. Nếu muốn chữa trị tất cả bệnh. Lấy cây Khư Đà La, chặt cắt làm 21 đoạn, một lần tụng Minh thì một lần ném vào trong lửa thiêu đốt. Xong biến số thì bệnh tật ấy liền được trừ khỏi.

Lại có Pháp. Nếu người bị Thần gây bệnh. Lấy thuốc A Ngụy, An Tất Hương, Hùng Hoàng, hạt cải trắng, Thanh Mộc Hương , lá Nhã Luyện… cùng đâm giã quết hòa nhau làm thành 49 viên, cứ một lần tụng Minh thì một lần ném trong lửa thì bệnh ấy liền khỏi.

Lại có Pháp. Nếu người bị Hồ Mỵ gây bệnh. Lấy Hùng Hoàng, hạt cải trắng, Khung Cùng, Độc Đầu Thu (một loại ngải), sừng Tê, nước tiểu của con dê đen (cổ dương niệu), móng chân ngựa trắng, mắt đi trong ban đêm (dạ nhãn) của lừa ngựa… cùng đâm giã quết, sàng sảy làm thành viên rồi gia trì 108 biến, thiêu đốt xông trong lỗ mũi kèm xoa bôi trên thân thì Hồ Mỵ bị tiêu diệt, bệnh ấy liền khỏi.

Như trên đã nói về Pháp lợi ích thảy đều thần nghiệm, mau chóng thành tựu.

Phàm muốn tác Pháp, cần phải chí thành. Nếu người tụng chẳng chí tâm, khinh mạn thì vô ích, Pháp cũng chẳng thành. Nếu tâm chí thành thì chỉ một biến liền được hiệu nghiệm. Nay Ta lược nói chút ít, Pháp còn lại chẳng thể nói hết.

Nếu muốn trì tụng, cầu đảo chứng nghiệm. Trước tiên vẽ Đàn của Ta kèm vẽ Tượng của Ta rồi an trí trong Đàn, như Pháp cúng dường liền mau chóng chứng nghiệm, tức mau thành tựu.

 

PHÁP VẼ TƯỢNG ĐẠI TỰ TẠI THIÊN NỮ

Trước tiên vẽ Ma Hề Thủ La Thiên Vương có ba mặt sáu cánh tay, dung mạo đoan chính, đáng sợ đặc biệt lạ kỳ, từ búi tóc của Ngài hóa sinh một vị Thiên Nữ xinh đẹp vui vẻ mà trên Trời với cõi nhân gian không có ai hơn được, mặc quần áo của cõi Trời, Anh Lạc nghiêm thân, trên hai cổ tay đều có vòng xuyến, tay trái hướng lên trên nâng một đóa hoa Trời, tay phải hướng xuống dưới làm thế nắm quần, thân hình có thể dài ba Xích (1 m), hoặc lớn nhỏ tùy ý. Vẽ tượng xong rồi, như Pháp an trí trong Đàn, cúng dường.

Đàn Pháp Cầu Nguyện (Kỳ Nguyện Đàn Pháp) cao khoảng bốn ngón tay hay bốn khuỷu tay, lớn nhỏ tùy theo nơi chốn. Đàn mở bốn cửa, ở trong cửa Đông thiêu đốt An Tất Hương, ở trong cửa Nam thiêu đốt Trầm Thủy Hương, ở trong cửa Tây thiêu đốt

Huân Lục Hương, ở trong cửa Bắc thiêu đốt Đâu Lâu Bà Hương. Ở chính giữa Đàn để tượng Bản Tôn, ở bốn góc để cây đao, một miệng treo cái gương sáng (?), ở bốn cửa đều nên để hai mũi tên. Ở hai bên cửa Nam an vị trí của Vĩ Na Dạ Ca (Vināyaka). Ở bốn đường viền chung quanh Đàn, tùy khả năng an trí nhóm hoa quả giòn ngọt để cúng dường

_Tiếp nói Hỏa Đàn Pháp. Làm lò Hộ Ma sâu 12 ngón tay, lò cao khoảng một khuỷu tay, ở bên cạnh Đàn làm hình mạo oan gia kia, dùng đao chặt cắt, Hộ Ma niệm tụng. Dùng vỏ Bồ Kết, củi có gai thiêu đốt các thuốc độc, một lần tụng MInh thì một lần thiêu đốt, mãn 49 lần hoặc 108 lần tức đại nghiệm. Oan Gia kia liền bị tiêu diệt.

Nếu chữa trị tất cả bệnh tật, cũng như Pháp trên. Làm hình dạng Quỷ Thần ấy, chặt cắt rồi thiêu đốt, thì bệnh quyết định chết sẽ tức thời được khỏi.

_Ma Hề Thủ La Đại Tự Tại Thiên Thần Thông Du Hý Biến Hóa Đỉnh Sinh Chúng Kỹ Nghệ Thiên Nữ Thành Tựu Pháp Ấn.

Chắp hai tay lại, hai ngón vô danh, hai ngón cái cùng cài chéo nhau bên ngoài sao cho mặt ngón dính vào lưng bàn tay, hơi ép đầu hai ngón trỏ như hình báu, đưa hai đầu ngón cái qua lại liền thành.

Tụng Thỉnh Triệu Minh là:

“Nẵng mô ma ê thấp-phộc la dã, ốt chi ma mạo, thí khư dã, ê hề hứ, sa-phộc hạ”

*)NAMO MAHEŚVARĀYA _ UCCHĪ-ŚAMA ŚIKHIYA EHYEHI SVĀHĀ

Kết Ấn này xong, tùy tụng Minh này bảy biến, thỉnh triệu Bản Thiên cùng với các quyến thuộc thảy đều giáng đến dùng mọi loại gia bị.

_Tiếp kết Thần Thông Nhiếp Triệu Nhất Thiết Ấn. Tay phải: dựng thẳng ngón giữa, tiếp đem ngón vô danh bật ngay phía sau ngón giữa, dùng ngón trỏ câu triệu đầu ngón (?), đặt ngang ngón cái đè móng ngón út, dùng ngón giữa như thế câu móc hướng ra ngoài, câu móc hướng về thân đưa qua lại. Liền tụng Căn Bản Minh đó, ở trên chữ Sa-phộc ha (Svāhā) gia thêm tên của vị được triệu mời.

Nếu kết Ấn này, tụng Minh nhiếp triệu thì tất cả đều đến ngay. Thần Thông Nhiếp Triệu Ấn đó cùng thông dụng cho tất cả nơi chốn.

Nếu gặp người Oán Ác muốn gây hại. Kết Ấn giương ngón giữa ấy vọng về kẻ kia làm thì tự nhiên tan hoại, chỉ vào các Quỷ Thần ác cũng tiêu diệt được.

Kết Ấn này, tụng Căn Bản Minh rồi ấn lên trái tim, vầng trán, cổ họng, đỉnh đầu liền thành Hộ Thân, tất cả Quỷ Mỵ chẳng dám đến gần.

Pháp ấy cần phải theo Thầy, gần gũi và được trao cho.

Tịnh Thất, mật trì mỗi niệm tụng xong, dùng lụa trắng phủ lên hình tượng của vị Trời, chẳng được hướng về người khác, tự ý nói Pháp này. Nếu vọng tiết lộ thì trọn đời không có hiệu nghiệm. Hãy cẩn thận, cẩn thận!…

_Thiên Tượng ấy , hoặc vẽ hoặc nhồi tơ tạo thành cũng được.Ở chính giữa Đàn an trí hình tượng của Bản Thiên, ở hai bên trái phải của vị Trời an đặt hai vị Thiên Nữ.

Nếu trong Đàn, an trí tòa ngồi thì hình mạo vui vẻ, như hình dạng Thiên Nữ. Phía sau tượng ấy lại đặt vị trí của hai Thiên Nữ theo hầu. Chỉ ở trước mặt chừa chỗ cho lò lửa. Nếu chẳng thể đặt lò lửa thì để một cái bồn báu chứa đầy nước thơm với các Diệu Hoa để dâng hiến cũng được.

Ở bốn góc, bốn cửa của Đàn chẳng thể an trí đao, tên mà chỉ vẽ bên ngoài Đàn cũng được. Chỉ dời cái gương an ở bốn góc bên trong Đàn. Như Đàn Pháp của Bộ khác thì an nơi để chày Yết Ma tức được ngưỡng an

Nếu lúc vẽ Đàn thời ở trên mặt đất của bốn mặt Đàn, vẽ làm mây ngũ sắc như thế nâng cái Đàn từ đất phun vọt lên.

 

MA HỀ THỦ LA ĐỈNH SINH THIÊN NỮ PHÁP

_Hết_

16/01/2009