Lưu thông

Từ điển Đạo Uyển


流通; C: liútōng; J: ruzū; Truyền bá sâu rộng Phật pháp.