Lưu lai

Từ điển Đạo Uyển


流來; C: liúlái; J: rurai; Sự luân chuyển liên tục trong sinh tử luân hồi từ vô thuỷ cho đến bây giờ.