LƯƠNG HOÀNG SÁM
Biên soạn: Thiền sư Chí Công & Chư Đại Pháp Sư đời Tống
Giọng tụng: Thích Huệ Duyên