Lục thô tướng

Từ điển Đạo Uyển


六麁 (麤) 相; C: liùcūxiāng; J: rokusosō; Lục thô (六麁).