LỤC QUÁN THẾ ÂM TỊNH HÓA LỤC ĐẠO CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺  𑖥𑖐𑖪𑖝𑖸  𑖀𑖦𑖰𑖝𑖯𑖥𑖯𑖧  𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧  𑖀𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸 𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧

NAMO  BHAGAVATE  AMITĀBHĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

Quy mệnh Đức Thế Tôn VÔ LƯỢNG QUANG NHƯ  LAI  Ứng  Cúng Chính Đẳng Chính Giác

𑖡𑖦𑖾  𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧  𑖤𑖺𑖠𑖰-𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧

NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA  MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

Kính lễ Đức Đại Bi THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT Ma Ha  Tát

1_ Nam mô Hóa Tôn Địa Ngục Đạo THÁNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý giận dữ, oán hận và xa lìa được các Khổ, Chướng, Hoặc trong Địa Ngục  Giới.

𑖌𑖼_  𑖀𑖨𑖺𑖩𑖰𑖎𑖿  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ_  AROLIK  SVĀHĀ (3 lần)

2_ Nam mô Hóa Tôn Ngạ Quỷ Đạo THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý tham dục, thèm khát  và xa  lìa  được  các Khổ, Chướng, Hoặc trong Ngạ Quỷ  Giới.

𑖌𑖼_  𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ_  VAJRA-DHARMA  SVĀHĀ  (3  lần)

3_ Nam mô Hóa Tôn Súc Sinh Đạo MÃ ĐẦU QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý trì độn, mù quáng và xa lìa được  các Khổ,

Chướng, Hoặc trong Súc Sinh Giới.

𑖌𑖼_ 𑖀𑖦𑖴𑖝  𑖄𑖟𑖿𑖥𑖯𑖪  𑖮𑖳𑖽  𑖣𑖘𑖿

OṂ_ AMṚTA  UDBHĀVA  HŪṂ  PHAṬ (3  lần)

4_ Nam mô Hóa Tôn Tu La Đạo THẬP NHẤT DIỆN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý  ganh tỵ, tranh đấu  và xa lìa được  các Khổ,

Chướng, Hoặc trong Tu La Giới.

𑖌𑖼_ 𑖩𑖺𑖎𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨  𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ_ LOKEŚVARA  HRĪḤ  SVĀHĀ  (3  lần)

5_ Nam mô Hóa Tôn Nhân Gian Đạo BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý hoài nghi, tự kiêu và xa lìa được các Khổ, Chướng, Hoặc trong Nhân Gian Giới.

𑖌𑖼_  𑖀𑖦𑖺𑖑  𑖀𑖢𑖿𑖨𑖝𑖰𑖮𑖯𑖝𑖸 𑖮𑖳𑖽 𑖣𑖘𑖿

OṂ_  AMOGHA  APRATIHĀTE HŪṂ PHAṬ (3  lần)

6_ Nam mô Hóa Tôn Thiên Đạo NHƯ Ý LUÂN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý ảo tưởng, kiêu mạn và xa lìa được  các Khổ,

Chướng, Hoặc trong Thiên Giới.

𑖌𑖼_  𑖪𑖨𑖟  𑖢𑖟𑖿𑖦𑖸  𑖮𑖳𑖽

OṂ_  VARADA  PADME  HŪṂ (3  lần)

*_ Lục Tự Đại Minh Thần Chú:

Nương vào năng lực Đại Bi huyền nhiệm tuôn phát từ Thân Tâm của Bản Tôn

Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát.

Nguyện xin cho con tịnh trừ được tất cả: nghiệp ác, nghiệp chướng, nghiệp phiền não.

Nguyện xin Bản Tôn gia trì, ban ân sũng dìu dắt cho con tự biết được những việc cần làm của chính mình để cho con có thể làm lợi lạc cho tất cả Hữu Tình, đồng thời mau chóng thực chứng được bốn Đức thanh tịnh là: Ái Nhiễm thanh tịnh (Rāga viśuddha), Sân thanh tịnh (Dveṣa viśuddha), Uế thanh tịnh (Mala viśuddha), Tội thanh tịnh (Pāpa viśuddha) của Đức Vô Lượng Quang  Như  Lai (Amitābha tathāgata), hiển bày cảnh giới thanh tịnh giải thoát ngay trong Tâm của   con

𑖌𑖼_ 𑖦𑖜𑖰 𑖢𑖟𑖿𑖦𑖸 𑖮𑖳𑖽 𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾

OṂ_  MAṆI  PADME  HŪṂ  HRĪḤ (108  lần)

28/08/2015