Lục hợp

Từ điển Đạo Uyển


六合; C: liùhé; J: rikugō; Gồm sáu nơi: Trên trời, dưới đất và bốn hướng; nói cách khác, là toàn thể vũ trụ (theo Bích nham lục 碧巖録).