LỤC ĐỘ TẬP KINH
.:: Bố Thí Độ – Kinh Tiên Thán Bị Hại Được Cứu ::.

Sản xuất bởi: APUTI Digital Art Design Co. Ltd
Được phép chuyển dịch và thuyết minh từ: APUTI Art Digital Design Co. Ltd
Biên dịch: Tạng Thư Phật Học
Diễn thuyết: Huệ Tâm