Lực Ba La Mật Bồ Tát Ấn

Dựa theo Giới Ba La Mật Ấn lúc trước, đều dựng Thiền Trí (2 ngón cái) Tiến Lực (2 ngón trỏ) Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) sao cho cùng hợp đầu ngón.

Tụng Chân Ngôn là:

“Án, ná ma nãnh, mẫu hưu đế, hồng, hạ hạ hạ, hồng, nhược”

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liền diệt hạt giống nghiệp ý kém cỏi của Thế Gian và Xuất Thế Gian trong vô lượng Kiếp, đắc được hai loại Lực là: Tư Trạch Lực, Tu Tập Lực, tức viên mãn Lực Ba La Mật (Bala-pāramitā). Đối với các pháp đối trị, giáng phục các phiền não, cắt đứt các Hoặc Chướng. Lúc tu Đạo thì quyết định Thắng Giải, tất cả Thiên Ma bạn ác chẳng dám dời đổi, đắc được bất thoái chuyển (Avaivartika)