LUẬN XÁ LỢI PHẤT A TỲ ĐÀM
Hán dịch: Đời Diêu Tần, Đại sư Đàm Ma Da Xá, Đàm Ma Quật Đa
Việt dịch: Phật tử Nguyên Huệ

 

QUYỂN 22

Phẩm thứ 1: PHẦN GỒM THÂU THUỘC VỀ TƯƠNG ƯNG, phần 2

Sắc là pháp hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc là pháp hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Đáp: Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc không phải pháp hệ thuộc khổ đế.

Sắc không phải pháp hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc không phải pháp hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Đáp: Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc là pháp hệ thuộc khổ đế.

Sắc là pháp hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Sắc là pháp hệ thuộc tập đế là không có.

Sắc không phải pháp hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc không phải pháp hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Đáp: Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc là pháp hệ thuộc tập đế là không có.

Sắc là pháp hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc là pháp hệ thuộc diệt đế là không có.

Sắc không phải pháp hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc không phải pháp hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc là pháp hệ thuộc diệt đế là không có.

Sắc là pháp hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc là pháp hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc không phải pháp hệ thuộc đạo đế.

Sắc không phải pháp hệ thuộc đạo đế, có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc không phải pháp hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc là pháp hệ thuộc đạo đế.

Sắc là pháp hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc là pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế.

Sắc không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc là pháp hệ thuộc các Thánh đế.

Sắc là pháp căn có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc là pháp căn, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc không phải pháp căn.

Sắc không phải pháp căn có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Những pháp nào?

Hỏi: Sắc không phải pháp căn, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc là pháp căn.

Sắc là pháp căn hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc là pháp căn hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc không phải pháp hệ thuộc khổ đế. Trừ sắc là pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế.

Sắc không phải pháp căn hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc không phải pháp căn hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc là pháp hệ thuộc khổ đế. Trừ sắc không phải pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế là không có.

Sắc là pháp căn hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc là pháp căn hệ thuộc tập đế là không có.

Sắc không phải pháp căn hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc không phải pháp căn hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc là pháp hệ thuộc tập đế là không có. Trừ sắc không phải pháp căn không phải hệ thuộc tập đế.

Sắc là pháp căn hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc là pháp căn hệ thuộc diệt đế là không có.

Sắc không phải pháp căn hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc không phải pháp căn hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc là pháp hệ thuộc diệt đế là không có. Trừ sắc không phải pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế.

Sắc là pháp căn hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc là pháp căn hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc không phải pháp hệ thuộc đạo đế. Trừ sắc là pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế là không có.

Sắc không phải pháp căn hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Sắc không phải pháp căn hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc không phải pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế.

Sắc là pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc là pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế. Trừ sắc không phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế.

Sắc không phải pháp căn hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc không phải pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc là pháp hệ thuộc các Thánh đế. Trừ sắc không phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế là không có.

Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc không phải pháp hệ thuộc khổ đế. Trừ sắc là pháp căn hệ thuộc khổ đế

Sắc không phải pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc không phải pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế là không có.

Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc tập đế là không có.

Sắc không phải pháp căn không phải hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc không phải pháp căn không phải hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc là pháp hệ thuộc tập đế là không có. Trừ sắc không phải pháp căn hệ thuộc tập đế.

Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế là không có.

Sắc không phải pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc không phải pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc là pháp hệ thuộc diệt đế là không có. Trừ sắc không phải pháp căn hệ thuộc diệt đế.

Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế là không có.

Sắc không phải pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc không phải pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc là pháp hệ thuộc đạo đế. Trừ sắc không phải pháp căn hệ thuộc đạo đế.

Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc là pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Trừ sắc không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế. Trừ sắc là pháp căn hệ thuộc các Thánh đế.

Sắc không phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc không phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế là không có.

Không phải pháp sắc, như pháp sắc đã nói. Cho đến pháp quá khứ, vị lai, hiện tại cũng như thế. (Hai lớp xong)

Sắc thiện là pháp hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện là pháp hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện không phải pháp hệ thuộc khổ đế.

Sắc thiện không phải pháp hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện không phải pháp hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc khổ đế.

Sắc thiện là pháp hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện là pháp hệ thuộc tập đế là không có.

Sắc thiện không phải pháp hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện không phải pháp hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc tập đế.

Sắc thiện là pháp hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện là pháp hệ thuộc diệt đế là không có.

Sắc thiện không phải pháp hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện không phải pháp hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc diệt đế là không có.

Sắc thiện là pháp hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện là pháp hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện không phải pháp hệ thuộc đạo đế.

Sắc thiện không phải pháp hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện không phải pháp hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc đạo đế.

Sắc thiện là pháp hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện là pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế.

Sắc thiện không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc các Thánh đế.

Pháp căn của sắc thiện có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp căn của sắc thiện, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện không phải pháp căn.

Sắc thiện không phải pháp căn có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện không phải pháp căn trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ pháp căn của sắc thiện.

Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc khổ đế. Trừ sắc thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế là không có.

Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc tập đế là không có.

Sắc thiện không phải pháp căn hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện không phải pháp căn hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc khổ đế. Trừ sắc thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế là không có.

Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc tập đế là không có.

Sắc thiện không phải pháp căn hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện không phải pháp căn hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc tập đế là không có. Trừ sắc thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc tập đế.

Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc diệt đế là không có.

Sắc thiện không phải pháp căn hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện không phải pháp căn hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc diệt đế là không có. Trừ sắc thiện không phải pháp căn hệ thuộc diệt đế.

Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện không phải pháp hệ thuộc đạo đế. Trừ sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế là không có.

Sắc thiện không phải pháp căn hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện không phải pháp căn hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc đạo đế. Trừ sắc thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế.

Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện là pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế. Trừ sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế.

Sắc thiện không phải pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện không phải pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc các Thánh đế. Trừ sắc thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế là không có.

Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện không phải pháp hệ thuộc khổ đế. Trừ sắc thiện là pháp căn hệ thuộc khổ đế là không có.

Sắc thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế là không có.

Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc tập đế là không có.

Sắc thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc tập đế là không có. Trừ sắc thiện không phải pháp căn hệ thuộc tập đế.

Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế là không có.

Sắc thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc diệt đế là không có. Trừ sắc thiện không phải pháp căn hệ thuộc diệt đế.

Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế là không có.

Sắc thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện là pháp hệ thuộc đạo đế. Trừ sắc thiện không phải pháp căn hệ thuộc đạo đế.

Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện là pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện không phải pháp căn hệ thuộc các Thánh đế. Trừ sắc thiện là pháp căn hệ thuộc các Thánh đế.

Sắc thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế là không có.

Thiện không phải sắc cũng như thế. Cho đến pháp quá khứ, vị lai, hiện tại cũng như thế (Ba lớp xong).

Sắc của học thiện là pháp hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc của học thiện là pháp hệ thuộc khổ đế là không có.

Sắc của học thiện không phải pháp hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc của học thiện không phải pháp hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp vô học. Trừ học thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc của học thiện là pháp hệ thuộc khổ đế là không có.

Sắc của học thiện là pháp hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc của học thiện là pháp hệ thuộc tập đế là không có.

Sắc của học thiện không phải pháp hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc của học thiện không phải pháp hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp vô học. Trừ học thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc của học thiện là pháp hệ thuộc tập đế là không có.

Sắc của học thiện là pháp hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc của học thiện là pháp hệ thuộc diệt đế là không có.

Sắc của học thiện không phải pháp hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc của học thiện không phải pháp hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp vô học. Trừ học thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc của học thiện là pháp hệ thuộc diệt đế là không có.

Sắc của học thiện là pháp hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc của học thiện là pháp hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp vô học. Trừ học thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc của học thiện không phải pháp hệ thuộc đạo đế.

Sắc của học thiện không phải pháp hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc của học thiện không phải pháp hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp vô học. Trừ học thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc của học thiện là pháp hệ thuộc đạo đế.

Sắc của học thiện là pháp hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc của học thiện là pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp vô học. Trừ học thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc của học thiện không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế.

Sắc của học thiện không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc của học thiện không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp vô học. Trừ học thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc của học thiện là pháp hệ thuộc các Thánh đế.

Pháp căn của sắc học thiện có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp căn của sắc học thiện, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp vô học. Trừ học thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc học thiện không phải pháp căn là không có.

Sắc học thiện không phải pháp căn có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc học thiện không phải pháp căn là không có?

Sắc học thiện là pháp căn hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc học thiện là pháp căn hệ thuộc khổ đế là không có.

Sắc học thiện không phải pháp căn hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc học thiện không phải pháp căn hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp vô học. Trừ học thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc học thiện là pháp hệ thuộc khổ đế là không có. Trừ sắc học thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế là không có.

Sắc học thiện là pháp căn hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc học thiện là pháp căn hệ thuộc tập đế là không có.

Sắc học thiện không phải pháp căn hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc học thiện không phải pháp căn hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp vô học. Trừ học thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc học thiện là pháp hệ thuộc tập đế là không có. Trừ sắc học thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc tập đế là không có. Sắc học thiện là pháp căn không hệ thuộc diệt đế là không có.

Sắc học thiện là pháp căn hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc học thiện là pháp căn hệ thuộc diệt đế là không có.

Sắc học thiện không phải pháp căn hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc học thiện không phải pháp căn hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp vô học. Trừ học thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc học thiện là pháp hệ thuộc diệt đế là không có. Trừ sắc học thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế là không có.

Sắc học thiện là pháp căn hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc học thiện là pháp căn hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp vô học. Trừ học thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc học thiện không phải pháp hệ thuộc đạo đế. Trừ sắc học thiện là pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế là không có.

Sắc học thiện không phải pháp căn hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc học thiện không phải pháp căn hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp vô học. Trừ học thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc học thiện là pháp hệ thuộc đạo đế. Trừ sắc học thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế là không có.

Sắc học thiện là pháp căn hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc học thiện là pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp vô học. Trừ học thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc thiện không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế. Trừ sắc học thiện là pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế là không có.

Sắc học thiện không phải pháp căn hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc học thiện không phải pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không có pháp thiện. Trừ thiện không phải pháp không có thiện. Trừ thiện không phải pháp vô học. Trừ học thiện không phải pháp sắc. Trừ sắc học thiện là pháp hệ thuộc các Thánh đế. Trừ sắc học thiện không phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế là không có.

Sắc học thiện là pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Sắc học thiện là pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế đều không có.

Thiện không phải sắc cũng như nói về pháp sắc ở trên. Cho đến pháp quá khứ, vị lai, hiện tại cũng như thế (Bốn lớp nhiếp sự xong).

Pháp hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp hệ thuộc khổ đế.

Không phải pháp hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp hệ thuộc khổ đế.

Pháp hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp hệ thuộc tập đế.

Không phải pháp hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp hệ thuộc tập đế.

Pháp hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp hệ thuộc diệt đế.

Không phải pháp hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp hệ thuộc diệt đế.

Pháp hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp hệ thuộc đạo đế.

Không phải pháp hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp hệ thuộc đạo đế.

Pháp hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp hệ thuộc các Thánh đế.

Không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế.

Pháp căn có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp căn, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp căn.

Không phải pháp căn có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp căn, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp căn.

Pháp căn hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp căn hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp căn hệ thuộc khổ đế.

Không phải pháp căn hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp căn hệ thuộc khổ đế.

Pháp căn hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Là không có.

Không phải pháp căn hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp hệ thuộc tập đế. (Chẳng hiểu là nói về gì? ND)

Hỏi: Không phải pháp căn không phải hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp căn hệ thuộc tập đế.

Pháp căn hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Là không có.

Không phải pháp căn hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp hệ thuộc diệt đế.

Hỏi: Không phải pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp căn hệ thuộc diệt đế.

Pháp căn hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp hệ thuộc đạo đế.

Hỏi: Pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế là không có. Trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp căn hệ thuộc đạo đế.

Không phải pháp căn hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp hệ thuộc đạo đế.

Hỏi: Không phải pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp căn hệ thuộc đạo đế.

Pháp căn hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế.

Hỏi: Pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp căn hệ thuộc các Thánh đế.

Không phải pháp căn hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp hệ thuộc các Thánh đế.

Hỏi: Không phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp căn hệ thuộc các Thánh đế.

Pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp hệ thuộc khổ đế.

Hỏi: Pháp căn hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế.

Không phải pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp hệ thuộc khổ đế.

Hỏi: Không phải pháp căn hệ thuộc khổ đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp căn không phải hệ thuộc khổ đế.

Pháp căn không phải hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp hệ thuộc tập đế.

Hỏi: Pháp căn hệ thuộc tập đế là không có. Trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp căn không phải hệ thuộc tập đế.

Không phải pháp căn không phải hệ thuộc tập đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp hệ thuộc tập đế.

Hỏi: Không phải pháp căn hệ thuộc tập đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp căn không phải hệ thuộc tập đế.

Pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp hệ thuộc diệt đế.

Hỏi: Pháp căn hệ thuộc diệt đế là không có. Trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế.

Không phải pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp hệ thuộc diệt đế.

Hỏi: Không phải pháp căn hệ thuộc diệt đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp căn không phải hệ thuộc diệt đế.

Pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Là không có.

Pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp hệ thuộc đạo đế.

Hỏi: Không phải pháp căn hệ thuộc đạo đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp căn không phải hệ thuộc đạo đế.

Pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp hệ thuộc các Thánh đế.

Hỏi: Pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế.

Không phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp hệ thuộc các Thánh đế.

Hỏi: Không phải pháp căn hệ thuộc các Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp căn không phải hệ thuộc các Thánh đế.

* Pháp nhãn nhập có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp nhãn nhập, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp nhãn nhập. Cho đến pháp nhập cũng như thế.

Pháp nhãn giới có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp nhãn giới, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp nhãn giới.

Không phải pháp nhãn giới có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp nhãn giới, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp nhãn giới. Cho đến pháp giới cũng như thế.

* Pháp sắc ấm có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp sắc ấm, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp sắc ấm.

Không phải pháp sắc ấm có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp sắc ấm, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc ấm. Cho đến thức ấm cũng như thế.

* Pháp khổ Thánh đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp khổ Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp khổ Thánh đế.

Không phải pháp khổ Thánh đế có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp khổ Thánh đế, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp khổ Thánh đế. Cho đến đạo Thánh đế cũng như vậy.

* Pháp nhãn căn có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp nhãn căn, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp nhãn căn.

Không phải pháp nhãn căn có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp nhãn căn, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp nhãn căn. Cho đến dĩ tri căn cũng như thế.

* Pháp niệm giác có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập.

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp niệm giác, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp niệm giác.

Không phải pháp niệm giác có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp niệm giác, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp niệm giác. Cho đến pháp xả giác cũng như thế.

* Pháp căn bất thiện tham có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp căn bất thiện tham, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp căn bất thiện tham.

Không phải pháp căn bất thiện tham có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp căn bất thiện tham, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp căn bất thiện tham. Pháp căn bất thiện giận, si cũng như thế.

Pháp căn thiện không tham có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp căn thiện không tham, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp căn thiện không tham.

Không phải pháp căn thiện không tham có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp căn thiện không tham, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp căn thiện không tham. Không sân, không si cũng như thế.

* Pháp địa đại có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp địa đại, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp địa đại.

Không phải pháp địa đại có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp địa đại, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp địa đại.

Thủy, hỏa, phong đại cũng như thế.

* Pháp của giới không sát sinh có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp của giới không sát sinh, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp của giới không sát sinh.

Không phải pháp của giới không sát sinh có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp của giới không sát sinh, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp của giới không sát sinh. Cho đến xứ không uống rượu, không phóng dật cũng như thế.

* Pháp sắc có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Không phải pháp sắc, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ pháp sắc.

Không phải pháp sắc có bao nhiêu thứ không phải thuộc về ấm, giới, nhập?

Hỏi: Những pháp nào?

Hỏi: Pháp sắc, trừ pháp khác, là trừ những pháp nào?

Trừ không phải pháp sắc. Cho đến pháp quá khứ, vị lai, hiện tại cũng như thế.

HẾT – QUYỂN 22