Trí Khải Đại Sư

Haiyan Shen biên soạn
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch

Luận Về
Pháp Hoa Huyền Nghĩa

Thiên Thai Tông

(The Profound Meaning of the Lotus Sutra)
(Tien Tai Philosophy of Buddhism)

 

Quyển Một

Lá Thư Thay Lời Tựa
Vài Nét Về Văn Bản
Phần Giới Thiệu

Phần Một
Giới thiệu về đời sống và thời đại của Trí Khải Đại Sư

1. Bối Cảnh Lịch Sử
2. Cuộc Đời Của Trí Khải Đại Sư

Phần Hai
Sự ngộ nhập huyền nghĩa kinh Pháp Hoa

I. Trí Khải Đã Cấu Trúc Tác Phẩm Huyền Nghĩa Như Thế Nào Để Chú Giải Kinh Pháp Hoa Với Mục Đích Bày Hệ Thống Tư Tưởng Của Riêng Mình?

II. Làm Thế Nào Trí Khải Đã Cấu Trúc Tác Phẩm Huyền Nghĩa Như Thế Nào Để Chú Giải Kinh Pháp Hoa Với Mục Đích Bày Hệ Thống Tư Tưởng Của Riêng Mình?

III. Đâu Là Những Học Thuyết Và Hệ Thống Tư Tưởng Trí Khải Đại Sư Thành Lập Để Phơi Bày Đặc Tính Dung Hợp Những Tín Giải Khác Nhau Trở Thành Rường Cột Của Một Nên Minh Triết Hài Hòa?

Quyển II

Phần Một
Đặc tính tổng quát của Ngũ Huyền đối với sự chú giải kinh Pháp Hoa

Giới Thiệu Tổng Quát Về Phương Thức Chú Giải Kinh Pháp Hoa

Phần Hai – Đặc tính cá biệt của Ngũ Huyền đối với sự chú giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Chương Một: Thích Danh
Mục Một: Chú Thích Phương Thức Chú Giải Kinh Pháp Hoa
Mục Hai: Chú Thích Đặc Thù Về Diệu
Mục Ba: Biệt Giải Về Hoa Sen
Mục Bốn: Biệt Giải Nghĩa Kinh

Chương Hai: Hiển Thể
Chương Ba: Minh Tông
Chương Bốn: Luận Dụng
Chương Năm: Phán Giáo

Phụ lục:
Muôn Pháp Hội Trổ Một Hoa Vô Tướng – thi hóa kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Từ Hoa. ( Các nghệ sỹ Bảo Cường, Ngô Đình Long, Bích Ngọc, Thu Thủy, Vân Khanh, Phan Xuân Thi diễn ngâm qua 8 CD)