LUẬN VỀ PHÁP HOA KINH AN LẠC HANH NGHĨA

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch và thi kệ
Diễn đọc: Trường Tân