Luận Đại Trí Độ
Tác giả: Bồ Tát Long Thọ – Hán dịch: Pháp sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: NS Thích Nữ Diệu Không
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học