Luận Đại Trí Độ Tập I

Hán dịch: Pháp sư Cưu Ma La Thập - Việt dịch: NS Thích Nữ Diệu Không
Diễn đọc: Ngọc Mỹ, Huy Hồ, Kim Phượng, Thanh Thuyết