LUẬN ĐẠI THỪA TẬP BỒ TÁT HỌC
(Luận Đại thừa tập hợp các Học xứ của Bồ-tát)
Bồ-tát Pháp Xứng tạo luận
Sa-môn Pháp Hộ v.v… dịch
Nguyên Hồng dịch tiếng Việt

 

QUYỂN 24

Phẩm 18: HỌC XỨ VỀ NGHĨ NHỚ TAM BẢO 3

Đường sá sông ngòi nơi các cõi,

Hay xây dựng cầu, tạo thuyền bè,

Khắp vì lợi lạc các chúng sinh,

Xưng tán tịch tĩnh khiến hoan hỷ.

Phóng ánh sáng tên trừ khát ái,

Ánh sáng giác ngộ các hàm thức,

Khiến chúng xả lìa nơi ngũ dục,

Chuyên cầu giải thoát pháp sâu mầu.

Hay dùng mưa cam lồ của Phật,

Diệt khắp thế gian các khát ái.

Thí cho ao giếng và dòng suối,

Siêng cầu vô thượng đạo Bồ-đề.

Chê bai ngũ dục khen thiền định,

Nên ánh sáng tên trừ khát ái.

Phóng ánh sáng lớn tên tác ái,

Ánh sáng giác ngộ các chúng sinh,

Người gặp khiến mộ Phật Bồ-đề,

Phát tâm nguyện chứng vô sư trí.

Tạo lập Như Lai đại bi tượng,

Các tướng trang nghiêm trên tòa sen,

Thường khen công đức Phật tối thắng,

Nên ánh sáng này tên tác ái.

Phóng ánh sáng lớn tên hân lạc,

Ánh sáng giác ngộ các chúng sinh,

Khiến tâm ưa thích nơi chư Phật,

Và dùng pháp lạc vui chúng tăng.

Hiện trong thánh hội các Như Lai,

Đạt thành vô sinh pháp nhẫn sâu.

Khai ngộ chúng sinh không số lượng,

Khiến khắp niệm Phật pháp tăng bảo.

Và cũng phát tâm làm công đức,

Nên ánh sáng này tên hân lạc.

Phóng ánh sáng lớn tên phúc tụ,

Ánh sáng giác ngộ các chúng sinh,

Khiến chúng tu tập các bố thí,

Lấy đó nguyện cầu đạo vô thượng.

Mở đại thí hội không giới hạn,

Các người đến xin đều thỏa mãn,

Không thấy trong tâm còn thiếu thốn,

Nên ánh sáng này tên phúc tụ.

Phóng ánh sáng lớn tên đủ trí,

Ánh sáng giác ngộ các chúng sinh.

Nơi một pháp môn hiểu nhiều pháp,

Trong nhiều pháp môn sát-na hiểu.

Vì các chúng sinh phân biệt nói,

Quyết định hiểu rõ nghĩa chân thật.

Khéo hay rộng nói không tổn giảm,

Nên ánh sáng này tên đủ trí.

Phóng ánh sáng lớn tên đèn tuệ,

Ánh sáng giác ngộ các chúng sinh,

Khiến biết chúng sinh tính không tịch,

Tất cả các pháp không sở hữu.

Pháp không chủ tể, bản lai không,

Ảo thuật, sóng nắng, trăng trong nước,

Như cảnh chiêm bao và hình bóng,

Nên ánh sáng này tên đèn tuệ.

Phóng ánh sáng tên pháp tự tại,

Ánh sáng giác ngộ các chúng sinh.

Khiến được vô tận Đà-la-ni,

Hộ trì tất cả tạng Như Lai.

Cung kính cúng dường người trì pháp,

Hầu hạ bảo hộ như chư tiên.

Đem các thứ pháp thí chúng sinh,

Nên ánh sáng tên pháp tự tại.

Phóng ánh sáng lớn tên xả hết,

Ánh sáng giác ngộ chúng xan tham.

Khiến biết của cải đều vô thường,

Ưa làm bố thí không lẫn tiếc.

Khéo hay điều phục tính keo kiệt,

Của cải như mộng, như phù vân,

Tăng trưởng huệ thí tâm thanh tịnh,

Nên ánh sáng này tên xả hết.

Phóng ánh sáng lớn tên trừ nhiệt,

Ánh sáng giác ngộ người phá cấm.

Khiến được an trụ giới thanh tịnh,

Phát tâm nguyện chứng trí vô sư.

Khuyến khích chúng sinh đều gìn giữ,

Mười thiện nghiệp đạo thường thanh tịnh.

Lại còn khuyến phát tâm Bồ-đề,

Nên ánh sáng này tên trừ nhiệt.

Phóng ánh sáng lớn tên nhẫn nghiêm,

Ánh sáng giác ngộ người nóng giận.

Khiến trừ giận dữ và ngã mạn,

Ưa tu nhẫn nhục thường nhu hòa,

Chúng sinh bạo ác khó tu nhẫn,

Vì Bồ-đề nên tâm bất động.

Ca ngợi công đức nhẫn trên hết,

Nên ánh sáng này tên nhẫn nghiêm.

Phóng ánh sáng lớn tên cần dũng,

Ánh sáng giác ngộ người biếng nhác.

Khiến họ thường ở nơi Tam Bảo,

Cung kính cúng dường không mệt mỏi.

Nếu họ thường ở nơi Tam Bảo,

Cung kính cúng dường không mệt mỏi,

Thì vượt khỏi được bốn cảnh ma,

Mau thành vô thượng Phật Bồ-đề.

Khuyên các chúng sinh phát tinh tiến,

Thường nơi Tam Bảo vui cúng dường,

Khi pháp gần diệt chuyên hộ trì,

Nên ánh sáng này tên cần dũng.

Phóng ánh sáng lớn tên tịch tĩnh,

Ánh sáng giác ngộ người loạn tâm.

Khiến họ xa lìa tham sân si,

Tâm không dao động nương chính định.

Lìa bỏ tất cả ác tri thức,

Nói năng vô nghĩa, hành tạp nhiễm.

Ca ngợi thiền định A-lan-nhã,

Nên ánh sáng này tên tịch tĩnh.

Phóng ánh sáng lớn tên tuệ nghiêm,

Ánh sáng giác ngộ người ngu mê.

Khiến chứng giác ngộ lý duyên khởi,

Các căn trí tuệ đều thông suốt.

Nếu chứng giác ngộ lý duyên khởi,

Các căn trí tuệ đều thông suốt

Thì được mặt trời Tam-ma-địa,

Trí tuệ quang minh thành Phật quả.

Của cải bao nhiêu đều bỏ được,

Vì Bồ-đề nên cầu chính pháp.

Nghe rồi vì chúng rộng diễn giảng,

Nên ánh sáng này tên tuệ nghiêm.

Phóng ánh sáng lớn tên Phật tuệ,

Ánh sáng giác ngộ các hàm thức.

Khiến thấy vô lượng trăm ngàn Phật,

Đều ngồi trên bảo tọa hoa sen.

Khen Phật oai đức và giải thoát,

Nói Phật tự tại các thần thông.

Hiển thị Phật lực thật khó lường,

Nên ánh sáng này tên Phật tuệ.

Phóng ánh sáng lớn tên vô úy,

Ánh sáng chạm đến trừ sợ hãi.

Chẳng ai đánh khảo hay bắt trói,

Tất cả tai nạn đều tan biến.

Với các chúng sinh thí vô úy,

Gặp các não hại đều chấm dứt.

Cứu giúp người cô đơn ách nạn,

Nên ánh sáng này tên vô úy.

Phóng ánh sáng lớn tên an ổn,

Ánh sáng chiếu đến người tật bệnh.

Khiến các đau khổ tận tiêu trừ,

Đều được vui Thắng định Tam-muội.

Thí cho thuốc hay cứu các bệnh,

Tuổi thọ dài lâu thân tỏa hương.

Trong tay tự hiện các ẩm thực,

Nên ánh sáng này tên an ổn.

Phóng ánh sáng lớn tên thấy Phật,

Ánh sáng giác ngộ người sắp chết.

Tùy theo nghĩ nhớ thấy Như Lai,

Mạng chung được sinh về cõi Tịnh.

Thấy người lâm chung khuyên niệm Phật,

Lại bày tôn tượng khiến chiêm bái,

Khiến nơi có Phật sinh quy ngưỡng,

Nên ánh sáng này tên thấy Phật.

Phóng ánh sáng lớn tên vui pháp,

Ánh sáng giác ngộ các quần sinh.

Khiến với chính pháp thường ưa thích,

Lắng nghe, đọc tụng và biên chép.

Khi pháp sắp tận hay diễn thuyết,

Khiến người cầu pháp tâm sung mãn.

Với pháp yêu thích khuyên tu tập,

Nên ánh sáng này tên vui pháp.

Phóng ánh sáng lớn tên diệu âm,

Ánh sáng khai ngộ các Bồ-tát.

Khiến trong ba cõi có nghe tiếng,

Thì đó đều là tiếng Như Lai.

Dùng âm thanh lớn xưng tán Phật,

Cúng thí chuông linh các âm nhạc.

Khiến khắp thế gian nghe tiếng Phật,

Nên ánh sáng này tên diệu âm.

Phóng ánh sáng lớn tên cam lộ,

Ánh sáng khai ngộ các chúng sinh.

Khiến bỏ tất cả hạnh phóng dật,

Tu tập đầy đủ các công đức.

Biết pháp hữu vi không an ổn,

Chứa đầy vô lượng các khổ não.

Thường ưa ca ngợi hạnh tịch diệt,

Nên ánh sáng này tên cam lộ.

Phóng ánh sáng lớn tên tối thắng,

Ánh sáng khai ngộ các chúng sinh.

Khiến nơi có Phật khắp thấy nghe,

Giới định trí tuệ pháp tăng thượng.

Thường ưa xưng tán Đại Mâu-ni,

Thắng giới, thắng định và thắng tuệ.

Như vậy vì cầu đạo vô thượng,

Nên ánh sáng này tên tối thắng.

Phóng ánh sáng lớn tên bảo nghiêm,

Ánh sáng giác ngộ các quần sinh.

Khiến được kho báu không cùng tận,

Mà đem cúng dường chư Như Lai.

Đem các thứ châu báu thượng diệu,

Cúng thí nơi Phật và tháp Phật.

Và cũng thí cho người nghèo thiếu,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên hương nghiêm,

Ánh sáng giác ngộ các chúng sinh.

Khiến ai nghe được lòng vui thích,

Quyết định sẽ thành công đức Phật.

Hương quý trời người đem trang sức,

Cúng dường đấng tối thắng cao tột.

Cũng đem tạo tháp và tượng Phật,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn diệu trang nghiêm,

Phướn dài lọng báu nhiều vô số.

Đốt hương tung hoa diễn tấu nhạc,

Trong ngoài thành ấp đều đầy đủ.

Bởi đem các thứ âm nhạc hay,

Cùng với hương hoa và phướn lọng,

Các thứ trang nghiêm cúng dường Phật,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên nghiêm tịnh,

Khiến đất bằng phẳng như bàn tay.

Trang nghiêm tháp Phật và nơi đó,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên mây lớn,

Phủ kín bầu trời mưa nước thơm.

Dùng nước thơm này rưới tháp Phật,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên nghiêm cụ,

Khiến kẻ lõa lồ có áo tốt,

Thí cho áo tốt để che thân,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên vị ngon,

Khiến người đói khát được no đủ.

Dùng các thịnh soạn mà thí cho,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên thắng tài,

Khiến người nghèo thiếu được kho báu.

Dùng vật vô tận thí Tam Bảo,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên tịnh nhãn,

Khiến người mù lòa trông thấy sắc.

Dùng đèn cúng Phật và tháp Phật,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên tịnh nhĩ,

Khiến người tai điếc được nghe rõ.

Tấu nhạc cúng Phật và tháp Phật,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên tịnh tỹ,

Hương chưa được nghe đều nghe được.

Dùng hương cúng Phật và tháp Phật,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên tịnh thiệt,

Trừ lời thô ác và bất thiện.

Do dùng tiếng hay khen ngợi Phật,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên tịnh thân,

Khiến người thiếu căn được đầy đủ.

Đem thân lễ Phật và tháp Phật,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên tịnh ý,

Khiến người mất niệm được chính niệm.

Do tu Tam-muội sức tự tại,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên tịnh sắc,

Diệu tướng khó nghĩ đều khiến thấy.

Hoa đẹp cúng Phật và tháp Phật,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên tịnh thanh,

Quán thanh duyên khởi như tiếng vang.

Biết rõ tính thanh bản lai không,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên tịnh hương,

Khiến các xú uế đều sạch thơm.

Nước thơm tắm Phật và tháp Phật,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên tịnh vị,

Trừ được tất cả vị trúng độc.

Thường cúng Phật tăng và cha mẹ,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên tịnh xúc,

Hay khiến cứng ráp thành mềm dịu,

Giáo, gươm, thương, kích đổ như mưa,

Đều khiến biến thành tràng hoa đẹp.

Bởi xưa từng ở trên đường đi,

Xoa hương rải hoa trải y phục,

Nghinh đón Như Lai bước đi qua,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Phóng ánh sáng lớn tên tịnh pháp,

Hay khiến trên thân lỗ chân lông,

Đều diễn pháp môn khó nghĩ bàn,

Người nghe đều vui mong giải thoát.

Tự tính vô sinh, từ duyên khởi,

Pháp tính thường trú như hư không.

Hiểu rõ Phật thân tức pháp thân,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Như vậy các thứ quang minh môn,

Như số vi trần không thể lượng.

Đều từ Như Lai mao khổng phát,

Ra làm các việc đều sai biệt.

Như một mao khổng phát ánh sáng,

Do như hư không số vi trần.

Tất cả mao khổng đều như vậy,

Đó là Như Lai sức Tam-muội.

Như chỗ tu tập các công đức,

Tùy theo túc duyên đồng Phạm hạnh.

Nay phóng quang minh nên như vậy,

Đó là Như Lai trí tự tại.

Xưa kia đồng tu nghiệp thắng phúc,

Hay sinh ái lạc đều tùy hỷ.

Ngày nay ra làm cũng như vậy,

Cho nên thành được ánh sáng này.

Nếu ai tự tu các phúc nghiệp,

Thường hay cúng dường nơi chư Phật.

Lại nơi Phật đức thường cần cầu,

Do ánh sáng này được khai giác.

Như mù bẩm sinh không thấy sáng,

Chẳng phải thế gian không mặt trời.

Những người sáng mắt đều thấy biết,

Đều tùy công việc mà ra làm.

Đại sĩ sáng suốt cũng như vậy,

Người có trí tuệ thảy đều thấy.

Phàm phu tà kiến người kém hiểu,

Với ánh sáng này không thấy đâu.

Ma-ni cung điện và xe kiệu,

Bảo vật hương thơm dùng trang sức.

Đủ các thắng phúc đều tự nhiên,

Chẳng phải không đức được hưởng thụ.

Đại sĩ sáng suốt cũng như vậy,

Người có trí sâu đều mong chiếu.

Tà tín, kém hiểu với người ngu,

Không được ánh sáng này chiếu tới.

Nếu ai nghe được ánh sáng này,

Mà sinh thanh tịnh hiểu tin sâu.

Hằng đoạn tất cả các lưới nghi,

Mau thành vô thượng công đức tràng.

Lại hiện tối thượng Tam-ma-địa,

Quyến thuộc trang nghiêm đều tự tại.

Mười phương tất cả trong cõi nước,

Phật tử chúng hội đều vây quanh.

Có hoa sen đẹp sáng trang nghiêm,

Sánh bằng ba ngàn đại thiên giới.

Sắc thân đoan tọa đều đầy khắp,

Hiện sức thần thông Tam-muội này.

Lại có mười cõi, số vi trần,

Hoa sen báu đẹp dùng trang sức.

Các Phật tử đều trụ ở trong,

Đó là thần lực Tam-muội này.

Đời trước thành tựu nhân duyên lành,

Tu hành đầy đủ công đức Phật.

Như vậy được chúng hội vây quanh,

Đồng chấp tay cung kính chiêm ngưỡng.

Trong thân đồng tử nhập Tam-muội,

Nơi thân tráng niên từ định khởi.

Trong thân tráng niên nhập Tam-muội,

Nơi thân lão niên từ định khởi.

Trong thân lão niên nhập Tam-muội,

Thân cận sự nữ từ định khởi.

Thân cận sự nữ nhập Tam-muội,

Thân cận sự nam từ định khởi.

Thân cận sự nam nhập Tam-muội,

Thân Tì-kheo-ni từ định khởi.

Thân Tì-kheo-ni nhập Tam-muội,

Nơi thân Tì-kheo từ định khởi.

Trong thân Tì-kheo nhập Tam-muội,

Thân học vô học từ định khởi.

Thân học vô học nhập Tam-muội,

Nơi thân Duyên Giác từ định khởi.

Trong thân Duyên Giác nhập Tam-muội,

Hiện thân Như Lai từ định khởi.

Trong thân Như Lai nhập Tam-muội,

Nơi thân chư thiên từ định khởi.

Trong thân chư thiên nhập Tam-muội,

Nơi thân đại long từ định khởi.

Trong thân đại long nhập Tam-muội,

Nơi thân Dạ-xoa từ định khởi.

Trong thân Dạ-xoa nhập Tam-muội,

Nơi thân Bộ-đa từ định khởi.

Trong thân Bộ-đa nhập Tam-muội,

Trong một mao khổng từ định khởi.

Trong một mao khổng nhập Tam-muội,

Tất cả mao khổng từ định khởi.

Tất cả mao khổng nhập Tam-muội,

Đầu một sợi lông từ định khởi.

Đầu một sợi lông nhập Tam-muội,

Đầu tất cả tóc từ định khởi.

Đầu tất cả tóc nhập Tam-muội,

Trong một vi trần từ định khởi.

Trong một vi trần nhập Tam-muội,

Trong một vi trần từ định khởi.

Nơi tất cả trần nhập Tam-muội,

Trong tất cả trần từ định khởi.

Trong tất cả trần nhập Tam-muội,

Nơi Kim cương tế từ định khởi.

Trong Kim cương tế nhập Tam-muội,

Nơi ma-ni bảo từ định khởi.

Nếu ma-ni bảo nhập Tam-muội,

Trong ánh sáng Phật từ định khởi.

Nếu trong Phật quang nhập Tam-muội,

Ở trong thủy đại từ định khởi.

Nếu trong thủy đại nhập Tam-muội,

Ở trong hỏa đại từ định khởi.

Nếu trong hỏa đại nhập Tam-muội,

Ở nơi phong đại từ định khởi.

Nếu trong phong đại nhập Tam-muội,

Ở trong địa đại từ định khởi.

Nếu trong địa đại nhập Tam-muội,

Nơi cung điện trời từ định khởi.

Nếu cung điện trời nhập Tam-muội,

Nơi không khởi định tâm chẳng loạn.

Gọi là giải thoát không nghĩ bàn,

Công đức tự tại Tam-ma-địa.

Mười phương tất cả chư Như Lai,

Nơi vô lượng kiếp nói không hết.

Tất cả Như Lai cùng tuyên thuyết,

Nghiệp báo chúng sinh rồng biến hóa.

Chư Phật tự tại thần thông lớn,

Và sức nhập định không nghĩ bàn.

Thanh Văn tâm trụ tám giải thoát,

Có thể một thân hiện nhiều thân.

Lại lấy nhiều thân làm một thân,

Ở trong hư không nhập hỏa định.

Kia không đầy đủ đại từ bi,

Không vì chúng sinh cầu Phật đạo.

Còn hiện hóa được không nghĩ bàn,

Huống chi bậc nhiêu ích rộng lớn.

Ví như nhật nguyệt dạo hư không,

Ánh sáng chiếu khắp mười phương xứ.

Nước trong suối ao các đồ đựng,

Báu vật nơi sông biển đều hiện.

Sắc tượng Bồ-tát cũng như thế,

Mười phương hiện khắp không nghĩ bàn.

Đều do sức Tam-muội tự tại,

Chỉ có Như Lai năng hiện chứng.

Trong biển có thần tên Thiện Âm,

Âm kia khắp thuận biển chúng sinh.

Bao nhiêu ngôn ngữ đều hiểu rõ,

Khiến cho tất cả đều hoan hỷ.

Thần ấy có đủ tham sân si,

Mà còn hiểu được những gì nói.

Huống chi sức tổng trì tự tại,

Mà không làm chúng sinh hoan hỷ.

Như ảo thuât gia giỏi ảo thuật,

Hóa hiện bao nhiêu thứ xảo thuật.

Giây lát hiện làm vầng nhật nguyệt,

Thành ấp tốt tươi rất an lạc.

Ảo thuật gia đủ tham sân si,

Mà còn mua vui cho thế gian.

Huống chi các thiền định giải thoát,

Mà không làm chúng được hoan hỷ.

La-hầu, A-tu-la biến hiện,

Đạp biển kim cương mà đứng vững.

Nước biển tuy sâu chìm nửa thân,

Ngẩng cổ cao bằng núi Tu-di.

Chúng có tham dục sân nhuế si,

Còn hay hiện được đại thần biến.

Huống hàng ma đèn chiếu thế gian,

Mà không sức oai thần tự tại.

Khi trời chiến đấu cùng Tu-la,

Thần lực Đế-thích được tự tại.

Tùy theo số lượng các quân binh,

Hiện thân khiến kia không địch nổi.

Các A-tu-la liền suy nghĩ,

Thích-đề-hoàn-nhân mà đến đây,

Ắt bắt thân ta năm thứ trói,

Do đó bọn chúng đều lo sợ.

Đế-thích hiện thân có ngàn mắt,

Tay cầm kim cương phát lửa mạnh.

Mặc giáp cầm trượng đủ oai nghiêm,

Tu-la xa thấy đều lui trốn.

Kia do chút ít phúc lực thôi,

Còn phá dẹp được oán địch lớn.

Huống là người cứu độ tất cả,

Lẽ đâu công đức chẳng tự tại.

Như gió nổi mây đổ mưa lớn,

Cũng dứt diệt được các khí mây.

Cũng thành thục được bao lúa má,

Cũng an lạc được các quần sinh.

Kia chẳng hay học Ba-la-mật,

Cũng không học các công đức Phật.

Còn làm được việc không nghĩ bàn,

Huống chi người đầy đủ các nguyện.

Luận nói:

Những gì chư Bồ-tát làm đều vì lợi lạc các chúng sinh, nên từ đây nói rõ thêm về nhân tăng trưởng phúc.

Như Kinh Bảo Vân có kệ rằng:

Nếu các Bồ-tát,

Nghiêm trì hương hoa,

Phụng hiến Như Lai,

Và tháp miếu Phật.

Lấy đây hồi hướng,

Nguyện các chúng sinh,

Lìa nhơ phá giới,

Được giới hương Phật.

Nếu các Bồ-tát,

Dùng nước thơm sạch,

Rưới quét thoa đất,

Lấy đây hồi hướng,

Nguyện các chúng sinh,

Lìa oai nghi xấu,

Tu các pháp lành,

Chỉnh đốn viên mãn.

Nếu các Bồ-tát,

Nghiêm trì lọng hoa,

Mà đem phụng cúng,

Lấy đây hồi hướng,

Nguyện các chúng sinh,

Lìa nóng phiền não.

Nếu vào Già-lam,

Phát tâm như vầy:

Khiến các chúng sinh,

Vào thành Niết-bàn.

Khi ra Già-lam,

Phát tâm như vầy:

Nguyện khiến chúng sinh,

Vượt ngục sinh tử.

Khi mở cửa sổ,

Phát tâm như vầy:

Nguyện khiến chúng sinh,

Mở cửa thánh trí.

Khi đóng cửa sổ,

Phát tâm như vầy:

Nguyện khiến chúng sinh,

Đóng cửa ác thú.

Nếu khi an tọa,

Phát tâm như vầy:

Nguyện khiến chúng sinh,

Ngồi Bồ-đề tràng.

Nếu khi nằm thì

Phát tâm như vầy:

Nguyện khiến chúng sinh,

An trụ Niết-bàn.

Nếu khi nằm dậy,

Phát tâm như vầy:

Nguyện khiến chúng sinh,

Lìa chướng triền cái.

Đi đại tiểu tiện,

Phát tâm như vầy:

Nguyện khiến chúng sinh,

Đến đường đại giác.

Khi đại tiểu tiện,

Phát tâm như vầy:

Nguyện khiến chúng sinh,

Nhổ bỏ ba độc.

Nếu khi gẩy tịnh,

Phát tâm như vầy:

Nguyện khiến chúng sinh,

Rửa bẩn phiền não.

Nếu khi rửa tay,

Phát tâm như vầy:

Nguyện khiến chúng sinh,

Lìa nghiệp uế trược.

Nếu khi rửa chân,

Phát tâm như vầy:

Nguyện khiến chúng sinh,

Lìa chướng bụi trần.

Tước tăm xỉa răng,

Phát tâm như vầy:

Nguyện khiến chúng sinh,

Bỏ các cấu nhiễm.

Lại nữa Bồ-tát,

Nếu thân ra làm

Tất cả thiện nghiệp,

Đem dùng hồi hướng

Lợi ích an lạc

Tất cả chúng sinh.

Nếu lễ Như Lai

Và tháp miếu Phật,

Phát tâm như vầy:

Nguyện khiến chúng sinh,

Thường được trời người

Cung kính đảnh lễ.

HẾT QUYỂN 24