LUẬN ĐẠI THỪA TẬP BỒ TÁT HỌC
(Luận Đại thừa tập hợp các Học xứ của Bồ-tát)
Bồ-tát Pháp Xứng tạo luận
Sa-môn Pháp Hộ v.v… dịch
Nguyên Hồng dịch tiếng Việt

 

QUYỂN 22

Phẩm 17: HỌC XỨ VỀ CUNG KÍNH TÁC LỄ 2

Nếu ai sau khi ta diệt độ,

Mà hay sửa sang tháp miếu Phật,

Trong trăm ngàn na-do-tha kiếp,

Vòi vọi thân tướng rất đoan nghiêm.

Tối thượng thích ý chiên đàn hương,

Hợp thành cung điện và xe kiệu.

Tuy được phúc báo không đắm trước,

Đây do sửa sang nơi tháp Phật.

Chính pháp của Phật khi sắp diệt,

Không sinh các nước cõi Diêm-phù,

Tùy theo ý muốn ở thiên cung,

Đây do sửa sang nơi tháp Phật.

Chán bỏ năm dục các cấu nhiễm,

An trụ thanh lương tịnh giới uẩn.

Rộng tu khắp cả các tịnh hạnh,

Đây do trát hương nơi tháp Phật.

Từ đây diệt rồi sinh cõi trời,

Khoái lạc dồi dào lường không hết.

Lại hay giáo hóa các người trời,

Đây do trát hương nơi tháp Phật.

Diện mạo viên mãn thường tươi vui.

Nếu có phát ngôn sinh các thiện.

Người thấy đều sinh lòng kính ái,

Đây do trát hương nơi tháp Phật.

Xa lìa vô biên đường ác khổ

Thường được thân cận chư Như Lai,

Rộng tu tịnh nghiệp lợi quần sinh

Đây do trát hương nơi tháp Phật.

Nếu ai chỉ trong một sát-na,

Ở nơi tháp Phật quét bụi bặm,

Phúc báo người này thật khó lường,

Hằng lìa tám nạn sống không khó.

Dũng mãnh thông minh trí sáng suốt,

Với cảnh năm dục không truy cầu.

Thường hay ra khỏi các luân hồi,

Đây do tịnh tâm quét tháp Phật.

Đầy đủ cấm giới không khuyết phạm,

Nghe pháp sâu xa sinh ngưỡng mộ.

Hằng không thoái chuyển tâm Bồ-đề,

Đây do tịnh tâm quét tháp Phật.

Người này thường ở trong đời ác,

Lìa được khen chê các lỗi lầm.

Tích tập rộng lớn phúc tuệ tốt,

Đây do tịnh tâm quét tháp Phật.

Được các thứ vị ngon thịnh soạn,

Y phục đẹp đẽ tự trang nghiêm.

Tiếp xúc các căn thường thích hợp,

Đây do tịnh tâm quét tháp Phật.

Nếu nơi tháp Phật sinh hoan hỷ,

Dẹp bỏ tất cả hoa héo khô.

Do nương mười lực Đại đạo sư,

Được lìa năm dục rất oán hại.

Hình nghi đĩnh đạc đời ít có,

Mọi người chiêm ngưỡng không chán mắt.

Vương giả thường sinh tâm ái kính,

Do dọn hoa héo nơi tháp Phật.

Đầy đủ Bồ-tát các giới phẩm,

Diệt trừ tất cả đường hiểm ác.

Ý thường sáng suốt xa si mê,

Do dọn hoa héo nơi tháp Phật.

Vất bỏ phiền não các chướng nhiễm,

Hằng không bệnh khổ trói buộc nhau.

Ở tất cả nơi được an lạc,

Do dọn hoa héo nơi tháp Phật.

Được nhận người đời đệ nhất thí,

Lại dùng tối thượng các cúng dường,

Thanh tịnh phúc tuệ trang nghiêm thân,

Do dọn hoa héo nơi tháp Phật.

Lại đem các thứ hoa tươi mới,

Hoặc Mạn-đà-la, Bát-trá-la,

Thay các hoa héo nơi tháp Phật,

Người này sẽ được phúc báo tốt.

Nếu ai thường nơi các tháp Phật,

Tinh cần chấp tay thân kính lễ.

Người kia Phật đức khéo xưng dương,

Khiến ai trông thấy cũng cúi đầu.

Chư thiên long thần Ma-hầu-la,

Vua quan nhân dân sinh tin trọng.

Ví như hoa đẹp nở trên đời,

Mà hay khéo nói các pháp yếu.

Do kia khéo nói chính pháp nên

An trụ trí Phật không khuyết giảm.

Khiến các chúng sinh lìa nẻo ác,

Tăng trưởng nghĩa lợi của trời người.

Phúc lực niệm tuệ đều đầy đủ,

Quyến thuộc rộng nhiều thường hòa thuận.

Ta nói người này ở thế gian,

Tùy theo ý muốn, tâm an ổn.

Thường dùng tiếng nhu hòa nhỏ nhẹ,

Dạy dỗ quần sinh khiến thoát ly.

Đối với giàu có chẳng sinh tham,

Đây do chấp tay lễ tháp Phật.

Thường hành bố thí và ái ngữ,

Lợi hành bình đẳng cũng như vậy.

Bị người chê bai chẳng sinh giận,

Đây do chấp tay lễ tháp Phật.

Hoặc lên cõi trời làm Đế-thích,

Hoặc ở thế gian làm đế vương.

Muốn đi đến đâu thì tùy ý,

Đây do chấp tay lễ tháp Phật.

Với các cảnh dục không đắm nhiễm,

Ở đời giàu sang thường dừng chân.

Hằng không đọa vào trong nẻo ác,

Đây do chấp tay lễ tháp Phật.

Nói năng điều gì giàu ý nghĩa,

Và đều phù hợp với kinh điển.

Thường sinh vào dòng các quý tộc,

Đây do chấp tay lễ tháp Phật.

Nếu dùng tâm thanh tịnh tối thượng,

Đem hoa tung rải cúng dường Phật,

Sẽ được phúc báo làm đế vương,

An trụ như trước làm việc thiện.

Kia đã hiểu rõ nơi năm dục,

Thì không bị lo rầu bức bách.

Thân tướng đoan nghiêm người thích ngắm,

Tự tính vắng lặng không hãi sợ.

Như Kinh Đại Bi nói:

A-nan ! Nếu có chúng sinh trong hiện tại có thể cúng dường ta, nếu sau khi ta diệt cúng dường xá-lợi bằng như hạt cải, hay lại vì ta tạo lập hình tượng tháp miếu.

A-nan ! Hãy để lại việc đó mà nói giả sử có người trong giây lát có thể phát khởi lòng tin thanh tịnh duyên niệm chư Phật, đem một cái hoa tung lên hư không mà cúng dường Phật, người ấy sẽ được làm Chuyển luân thánh vương, Đế-thích thiên chủ, Đại Phạm thiên vương, có thể siêu vượt vô tri đời trước, và lưu chuyển sinh tử trong kiếp vị lai.

A-nan ! Hãy để lại việc đó mà nói giả sử có người trong chiêm bao thấy dùng một cái hoa tung lên hư không mà cúng dường, ta nói người này do thiện căn này sẽ được phúc báo không có biên giới.

Lại nữa, Kinh Ta Già La Long Vương Sở Vấn nói:

Nếu Bồ-tát thân cận chư Phật, có thể đạt được tám pháp tăng thượng. Những gì là tám ?

 1. Giáo hóa chúng sinh thấy tướng tốt của Phật.
 2. Thừa sự cúng dường nơi Như Lai.
 3. Ca ngợi thắng đức của Phật trong các chúng hội.
 4. Tạo lập hình tượng tưởng niệm Như Lai .
 5. Khuyến hóa chúng sinh thường không rời Phật.
 6. Tùy nơi chỗ đến thường nghe danh hiệu Phật.
 7. Thường nguyện sinh về các cõi nước Phật.
 8. Chí không khiếp nhược, ưa cầu trí Phật.

Đó là tám pháp tăng thượng.

Luận nói:

Lại còn có nghĩa lợi tăng trưởng thù thắng. Nghĩa là thừa sự nơi Phật sẽ được Bồ-đề.

Như bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm nói:

Vô lượng ức ngàn kiếp,

Khó được nghe hiệu Phật.

Huống chi được thân cận,

Hằng đoạn các nghi hoặc.

Như Lai sáng thế gian,

Thông đạt tất cả pháp.

Khắp sinh phúc ba đời,

Khiến chúng sinh thanh tịnh.

Phật xuất hiện thế gian,

Cho đời ruộng phúc lớn.

Dắt dẫn khắp hàm thức,

Khiến được tập phúc hạnh.

Nếu ai cúng dường Phật,

Hằng khỏi sợ ác đạo.

Tiêu diệt tất cả khổ,

Thành tựu thân trí tuệ.

Ai gặp Lưỡng Túc Tôn,

Mà phát tâm rộng lớn,

Người ấy thường gặp Phật,

Tăng trưởng sức trí tuệ.

Kinh ấy lại nói:

Như Lai đại từ bi,

Xuất hiện trên thế gian,

Khắp vì các quần sinh,

Chuyển pháp luân vô thượng.

Như Lai vô số kiếp,

Cần khổ vì chúng sinh.

Thế gian làm thế nào

Báo đền ơn Đại sư.

Thà trong vô lượng kiếp,

Chịu khổ các đường ác,

Quyết không bỏ Như Lai,

Mà cầu được xuất ly.

Thà ở nơi nẻo ác,

Thường được nghe hiệu Phật,

Không ở trong đường thiện,

Phật hiệu chẳng được nghe.

Vì sao nguyện ở lâu,

Trong tất cả đường ác?

Để được thấy Như Lai,

Tăng trưởng sức trí tuệ.

Nếu được trông thấy Phật,

Giảm trừ tất cả khổ.

Có thể vào cảnh giới

Đại trí chư Như Lai.

Nếu được trông thấy Phật,

Lìa bỏ tất cả chướng.

Nuôi lớn phúc vô tận,

Thành tựu đạo Bồ-đề.

Luận nói:

Thấy hình tượng trong giây lát còn được phúc báo ấy huống chi đích thân thấy sắc tướng Như Lai, tin thụ Như Lai dạy bảo được phúc rất nhiều.

Như Kinh Tín Lực Nhập Ấn nói:

Văn-thù-sư-lợi ! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân có thể ở nơi Bích-chi-phật số như vi trần trong tất cả thế giới, ngày ngày đem trăm thức ăn uống ngon y phục đẹp mà cúng dường trong hà sa kiếp.

Văn-thù-sư-lợi ! Nếu lại có người có thể chiêm ngưỡng kính phụng một bức tượng Phật và các kinh điển, phúc báo này hơn trước vô lượng a-tăng-kì. Huống chi chấp tay đem một cành hoa hay một nén hương, hoặc hương xoa, hóặc thắp một ngọn đèn để cúng dường, phúc báo này hơn trước vô lượng a-tăng-kì.

Luận nói:

Đây nói về công đức của phương tiện tăng trưởng.

Như Kinh Bồ Tát Tạng nói:

Nếu ai có thể sửa sang lại tháp Phật cũ, sẽ được thanh tịnh bốn nguyện lớn:

 1. Sắc tướng tối thượng không ai sánh bằng.
 2. Thụ trì kinh điển tinh tiến không biếng trễ.
 3. Nơi sinh ra được thấy Như Lai.
 4. Thân sau được đầy đủ các tướng.

Kinh ấy lại nói:

Nếu ai có thể dùng các loại hoa thơm và các loại hương xoa cung kính cúng dường nơi tháp Như Lai lại được tám thứ không giảm:

 1. Sắc tướng không giảm.
 2. Thụ dụng không giảm.
 3. Quyến thuộc không giảm.
 4. Giới phẩm không giảm.
 5. Định lực không giảm.
 6. Đa văn không giảm.
 7. Trí tuệ không giảm.
 8. Thắng nguyện không giảm.

Lại như Kinh Bảo Tích nói:

Giả sử có chúng sinh đầy trong ba cõi, mỗi mỗi chúng sinh đều tạo tháp miếu Như Lai cao rộng như núi Tu-di-lô, trong số kiếp như cát sông Khắc-già đều dùng các thứ thượng phẩm cúng dường.

Nếu Bồ-tát dùng tâm không bỏ nhất thiết trí, đem một cành hoa phụng thí nơi tháp Phật, được phúc uẩn còn quá hơn kia.

Kinh ấy lại nói:

Giả sử có chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới, mỗi mỗi đều được Chuyển luân thánh vương an trụ Đại thừa, mỗi mỗi Chuyển luân vương dùng lượng như biển làm đèn, như núi Di-lô làm tim đèn, đều đem cúng dường tháp Phật.

Nếu Bồ-tát xuất gia có thể dùng một ít dầu bôi làm đuốc đem cúng dường tháp miếu Như Lai được công đức hơn thí đèn ở trước, trăm phần, ca-la phần cho đến ô-ba-ni-sát-đàm phần không được một.

Lại nữa, Chuyển luân thánh vương kia có thể hiện tiền trước chúng Tì-kheo của Phật dùng các nhạc cụ bố thí.

Nếu Bồ-tát xuất gia thường đi khất thực, khất thực được nếu có trông thấy thì chia ra mà cho ăn, công đức này còn hơn so với trước.

Lại nữa, Chuyển luân thánh vương kia dùng y phục ca-sa chứa nhiều như núi Tu-di có thể đem bố thí cho hiện tiền chúng Tì-kheo của Phật.

Nếu Bồ-tát xuất gia ngoài ba y có thứ dư thừa nên phụng thí cho các Tì-kheo tăng an trụ Đại thừa nơi hiện tiền chư Phật và tháp Như Lai, được phúc đức gấp bội công đức thí ở trước.

Lại nữa, Chuyển luân thánh vương kia mỗi mỗi đều đem các thứ hoa quý đầy cả Diêm-phù-đề cúng dường tháp Phật.

Nếu Bồ-tát xuất gia đem một cành hoa cúng thí tháp Như Lai còn hơn cúng dường trước, trăm phần, ca-la phần, cho đến ô-ba-nisát-đàm phần không được một.

Luận nói:

Nếu nói rộng hành tướng, như Phẩm Thứ Đệ Siêu Việt nói:

Bồ-tát xuất gia kia biết như vậy rồi, nếu có thể hiện tiền cúng dường Như Lai sẽ được bốn thứ công đức hiền thiện:

 1. Thường được tối thượng cung kính cúng dường.
 2. Người trông thấy tùy thuận theo học.
 3. Có thể làm kiên cố tâm Đại Bồ-đề.
 4. Tăng trưởng thiện căn, hiện tiền được thấy ba mươi hai tướng đại trượng phu.

Lại nữa, Kinh Hải Ý Bồ Tát Sở Vấn nói:

Lại nữa, Hải Ý ! Có ba pháp gọi là cúng dường thừa sự Như Lai. Những gì là ba ?

 1. Phát tâm Bồ-đề không thoái chuyển.
 2. Có khả năng nhiếp trì chính pháp.
 3. Phát khởi đại bi đối với tất cả chúng sinh.

Lại nữa, Kinh Bảo Vân nói:

Thiện nam tử ! Bồ-tát thành tựu mười pháp, ở trong thai tạng không nhiễm cấu uế. Những gì là mười ?

 1. Dùng tâm tịnh tín, tạo tượng Như Lai.
 2. Sửa sang các tháp miếu cũ của Phật.
 3. Sơn phết bôi thoa các loại hương thơm.
 4. Đem các thứ dầu thơm tắm Như Lai.
 5. Quét dọn rưới nước trong tháp Phật.
 6. Tự thân phụng sự cha mẹ sinh thành.
 7. Tự thân cúng dường Hòa thượng A-xà-lê.
 8. Thường hay cung cấp cho những người đồng tu phạm hạnh.
 9. Hành thí không mong báo đáp.
 10. Đem thiện căn này làm cho hữu tình ở trong thai tạng sinh ra không nhiễm cấu uế.

Thiện nam tử ! Nếu có thể đủ mười pháp như vậy thì có thể phát khởi thâm tâm tùy hỷ.

Như Kinh Bát Nhã nói:

Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Đại thừa, cần phải trước tiên phát tâm tùy hỷ. Các Bồ-tát này có thể thực hành hạnh này thì đối với Đại thừa được không thoái chuyển.

Phật nói: Kiêu-thi-ca ! Giả sử có người có thể cân đo ba ngàn đại thiên thế giới và biết được là bao nhiêu, còn công đức chư Bồ-tát phát tâm tùy hỷ đạt được không thể tính kể.

Bấy giờ thiên chủ Đế-thích bạch Phật rằng: Thế Tôn ! Nếu các Bồ-tát từ sơ phát tâm cho đến được thành chính đẳng chính giác, trong đó đã làm vô lượng thiện căn tùy hỷ, nếu các Bồ-tát không nghe, không biết cũng không giữ lấy, phải biết người này bị ma nắm giữ.

Phật nói: Kiêu-thi-ca ! Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân muốn mau chứng được Như Lai ứng cúng chính đẳng chính giác, cần phải phát tâm tùy hỷ nơi Đại thừa. Nhưng đối với Thanh Văn và Bích-chiphật thừa cũng chẳng phải yêu thích cũng chẳng phải lìa bỏ, mà có thể cùng chúng khởi tâm tùy hỷ. Phải biết rằng người này ở nơi sinh ra thường gặp mười điều thiện, tức có thề được cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Đối với sắc thanh hương vị xúc không thứ gì gặp mà không vừa ý, vĩnh viễn lìa nẻo ác được sinh cõi trời. Sở dĩ vì sao ? Những lợi ích người này làm ra, khiến chúng sinh đều được khoái lạc. Do thiện căn này có thể khiến số người vô lượng a-tăng-kì phát tâm tùy hỷ, sẽ được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.

Kinh ấy lại nói:

Tu-bồ-đề ! Giả sử tất cả chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới số như cát sông Khắc-già đều phát tâm A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, mỗi mỗi đều ở trong số kiếp như cát sông Khắc-già tu bốn thiền định, an trụ vắng lặng, lìa động loạn tưởng, nếu Bồ-tát Maha-tát tu tập Bát-nhã Ba-la-mật-đa, có thể dùng phương tiện thiện xảo nhiếp thủ chỗ tu định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến, của chư Phật trong quá khứ vị lai hiện tại, có thể nhiếp thủ sở hữu giới định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến của Duyên Giác thừa và Thanh Văn thừa. Như vậy tập họp cân lường tất cả các thứ thiện căn, đem tâm tối thượng, tối cực, tối thắng, tối diệu, rộng lớn vô lượng vô đẳng đẳng thảy đều tùy hỷ. Rồi lại đem thiện căn tùy hỷ đó hồi hướng A-nậuđa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Phúc đức đạt được đây, hơn công đức tu định của Bồ-tát ở trước, không thể so sánh, trăm phần, ca-la phần, cho đến ô-ba-ni-sát-đàm phần không được một.

Luận nói:

Đây nói xong hạnh hồi hướng. Về công đức khuyến thỉnh, như Kinh Tối Thượng Sở Vấn nói:

Nếu có thể nhiếp thụ chính pháp tức đã hộ trì thọ mạng của Phật trong vô lượng vô số các cõi Phật.

Phẩm 18: HỌC XỨ VỀ NGHĨ NHỚ TAM BẢO 1

Luận nói:

Nói về hạnh hiền thiện tuần tự tăng trưởng. Đây không phải do một nhân đặc biệt nào có thể đạt được. Nghĩa là thường phải tu tập trong tín v.v…

Như Kinh Bí Mật Đại Thừa nói:

Phật nói: Đại vương ! Nay Đại vương phải biết có bốn pháp, nếu có thể như lý tu hành, tức an trụ Đại thừa, hướng đến con đường thắng lợi, được thiện pháp không hư hoại. Những gì là bốn ?

Đại vương ! Một là tin có thể hướng đến con đường thắng lợi. Sao lại gọi là tin ? Bởi vì có tin nên có thể tùy thuận các thánh chủng. Cái gì không nên làm thì nhất định không làm. Hai là tôn trọng có thể hướng đến con đường thắng lợi. Vì tôn trọng cho nên lắng nghe lãnh thụ diệu pháp do thánh giả nói. Ba là không kiêu mạn có thể hướng đến con đương thắng lợi. Vì không kiêu mạn nên có thể cung kính đảnh lễ tất cả thánh chúng. Bốn là tinh tiến có thể hướng đến con đường thắng lợi. Vì tinh tiến nên thân tâm đều được an ổn nhẹ nhàng, mọi thiện pháp đều được hoàn thành.

Luận nói:

Đây nói về tin, là thường tu tập như vậy. Nói riêng về tín v.v… có năm căn, như Kinh Vô Tận Ý nói: Thế nào là năm căn ? Đó là tín căn, tiến căn, niệm căn, định căn và tuệ căn.

Sao gọi là tín căn ? Nghĩa là nhẫn nhục sâu và ưa thích bốn pháp.

1. Ở trong sinh tử làm chính hạnh, tin nơi nghiệp báo, do tạo nghiệp nên nhất định có quả báo, cho đến mất mạng nhất định không tạo tội.

2. Tin ưa các chính hạnh của Bồ-tát, không cầu các thừa khác, không theo các kiến chấp.

3. Trong thắng nghĩa, hiểu rõ không có ngã, chúng sinh, thọ giả, Bổ-đặc-già-la. Đối với các pháp không, vô tướng, vô nguyện, có thể tin hiểu sâu. Bốn là đối với Phật công đức lực, vô úy v.v… sinh lòng tin quyết định, dứt trừ lưới nghi.

Đó là tín căn.

Sao gọi là tiến căn ? Nếu pháp tín căn thâu nhiếp pháp này thì siêng năng dũng mãnh không gián đoạn.

Đó là tiến căn.

Sao gọi là niệm căn ? Nếu pháp tiến căn tu tập pháp này thì hoàn toàn không quên mất.

Đó là niệm căn.

Sao gọi là định căn ? Nếu pháp niệm căn thâu nhiếp pháp này thì nhất tâm bất loạn.

Đó là định căn.

Sao gọi là tuệ căn ? Nếu pháp định căn thâu nhiếp pháp này thì tự quán chiếu, không liễu giải từ cái khác, từ ai khác.

Đó là tuệ căn.

Năm căn này khởi liên tục có thể viên mãn tất cả Phật pháp.

Luận nói:

Lại nữa, đối với các pháp tín, lực v.v…thường phải tu tập.

Như Kinh Bảo Kế nói:

Thiện nam tử ! Thế nào là Bồ-tát lực hành thanh tịnh ? Nghĩa là đối với các căn không khiếp nhược, tất cả ác ma không thể động loạn, Thanh Văn Duyên Giác không thể thoái chuyển, tất cả phiền não không thể phá hoại mà có thể kiên cố an trụ Đại thừa, nguyện đời trước viên mãn, tâm thanh tịnh dũng mãnh, mật hộ thân căn được thanh tịnh vượt trội.

Luận nói:

Như vậy tín v.v… căn, lực, thường hay tu tập, tu hạnh từ, tăng trưởng công đức.

Như Kinh Nguyệt Đăng có kệ rằng:

Trong na-do-tha ức cõi Phật,

Sở hữu các thứ cúng dường Phật,

Đều đem cúng dường chư Như Lai,

Chẳng bằng tâm từ một phần ít.

HẾT QUYỂN 22