LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN
Dịch nghĩa và Lược giải 
Soạn giả: Bồ tát Mã Minh – Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Hoa
Diễn đọc: Huy Hồ, Tấn Thy