LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN

Dịch nghĩa và Lược giải 

Soạn giả: Bồ tát Mã Minh – Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Hoa
Diễn đọc: Huy Hồ, Tấn Thy