LUẬN A TỲ ĐẠT MA THỨC THÂN TÚC
Tác giả: A la hán Đề Bà Thiết Ma
Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ

 

QUYỂN 9

Uẩn thứ 4: SỞ DUYÊN DUYÊN, phần 4

* Có mười tâm: Thuộc cõi Dục có 4: 1. Tâm thiện. 2. Tâm bất thiện. 3. Tâm hữu phú vô ký. 4. Tâm vô phú vô ký. Thuộc cõi Sắc có 3: 1. Tâm thiện. 2. Tâm hữu phú vô ký. 3. Tâm vô phú vô ký. Thuộc cõi Vô sắc có 3: 1. Tâm thiện. 2. Tâm hữu phú vô ký. 3. Tâm vô phú vô ký.

Các tâm thiện thuộc cõi Dục: Nếu thể của nó đã đoạn là đối tượng duyên đã đoạn chăng? Nếu như đối tượng duyên đã đoạn là thể của nó đã đoạn chăng?

Cho đến: Các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc: Nếu thể của nó đã đoạn là đối tượng duyên đã đoạn chăng? Nếu như đối tượng duyên đã đoạn là thể của nó đã đoạn chăng?

Các tâm thiện thuộc cõi Dục: Nếu thể của nó đã đoạn là đối tượng duyên đã đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn. Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn. Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn. Hoặc là thể của nó đã đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên với cõi Dục. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên với cõi Dục, duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Dục và cõi Sắc. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên với cõi Dục, duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục và cõi Sắc, duyên với cõi Dục và cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên với cõi Vô sắc. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên với cõi Dục và cõi Sắc, duyên với cõi Dục và cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên với cõi Dục và cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn.

Thể của nó đã đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên nơi không đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm bất thiện nơi cõi Dục duyên nơi không đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên nơi không đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó đã đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Hỏi: Nếu như đối tượng duyên đã đoạn là thể của nó đã đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó đã đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên với cõi Dục. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên với cõi Dục, duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Dục và cõi Sắc. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên với cõi Dục, duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục và cõi Sắc, duyên với cõi Dục và cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Dục, khổ trí đã sinh, tập trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ, tập đoạn trừ. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ, tập, diệt đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Dục, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên với cõi Dục và cõi Sắc, duyên với cõi Dục và cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên với cõi Dục và cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Dục, khổ trí đã sinh, tập trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Dục, các tâm thiện thuộc cõi Dục duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Các tâm bất thiện thuộc cõi Dục: Nếu thể của nó đã đoạn là đối tượng duyên đã đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn. Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn. Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn. Hoặc là thể của nó đã đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Dục, khổ trí đã sinh, tập trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập đoạn trừ. Các tâm bất thiện do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Các tâm bất thiện do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập đoạn trừ. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt đoạn trừ. Các tâm bất thiện do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Các tâm bất thiện do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập đoạn trừ. Các tâm bất thiện do kiến diệt đoạn trừ duyên nơi kiến diệt đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Dục, các tâm bất thiện do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm bất thiện duyên với cõi Dục. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm bất thiện duyên với cõi Dục, duyên với cõi Sắc. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm bất thiện duyên với cõi Dục, duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Dục, khổ trí đã sinh, tập trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Dục, các tâm bất thiện do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm bất thiện duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm bất thiện duyên với cõi Vô sắc. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Dục, khổ trí đã sinh, tập trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Dục, các tâm bất thiện do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm bất thiện duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn.

Thể của nó đã đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Dục, diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến diệt đoạn trừ duyên nơi không đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Dục, các tâm bất thiện do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi không đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm bất thiện duyên nơi không đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm bất thiện duyên nơi không đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm bất thiện duyên nơi không đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó đã đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Hỏi: Nếu như đối tượng duyên đã đoạn là thể của nó đã đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó đã đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Dục, khổ trí đã sinh, tập trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập đoạn trừ. Các tâm bất thiện do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Các tâm bất thiện do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập đoạn trừ. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt đoạn trừ. Các tâm bất thiện do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Các tâm bất thiện do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập đoạn trừ. Các tâm bất thiện do kiến diệt đoạn trừ duyên nơi kiến diệt đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Dục, các tâm bất thiện do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm bất thiện duyên với cõi Dục. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm bất thiện duyên với cõi Dục, duyên với cõi Sắc. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm bất thiện duyên với cõi Dục, duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Dục, khổ trí đã sinh, tập trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Dục, khổ trí đã sinh, tập trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Dục, các tâm bất thiện do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm bất thiện duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Dục, khổ trí đã sinh, tập trí chưa sinh, các tâm bất thiện do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục: Nếu thể của nó đã đoạn là đối tượng duyên đã đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn. Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn. Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Dục, khổ trí đã sinh, tập trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ, tập đoạn trừ. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ, tập, diệt đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Dục, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm hữu phú vô ký cõi Dục duyên với cõi Dục. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục duyên với cõi Dục. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục duyên với cõi Dục. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Dục, khổ trí đã sinh, tập trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Dục, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Dục, khổ trí đã sinh, tập trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Dục, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn.

Hỏi: Nếu như đối tượng duyên đã đoạn là thể của nó đã đoạn chăng?

Đáp: Đúng vậy.

Các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục: Nếu thể của nó đã đoạn là đối tượng duyên đã đoạn chăng?

Đáp: Đúng vậy.

Hỏi: Nếu như đối tượng duyên đã đoạn là thể của nó đã đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục duyên với cõi Dục. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục duyên với cõi Dục. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục duyên với cõi Dục. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Dục, khổ trí đã sinh, tập trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ, tập đoạn trừ. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ, tập, diệt đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Dục, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Dục, khổ trí đã sinh, tập trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Dục, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Các tâm thiện thuộc cõi Sắc: Nếu thể của nó đã đoạn là đối tượng duyên đã đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn. Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn. Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn. Hoặc là thể của nó đã đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Dục, duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên với cõi Dục, duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục và cõi Sắc, duyên với cõi Dục và cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên với cõi Vô sắc. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi cõi Dục và cõi Vô sắc, duyên nơi cõi Sắc và cõi Vô sắc, duyên nơi cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn.

Thể của nó đã đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi không đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi không đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó đã đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Hỏi: Nếu như đối tượng duyên đã đoạn là thể của nó đã đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó đã đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên với cõi Dục, duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Dục và cõi Sắc. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên với cõi Dục, duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục và cõi Sắc, duyên với cõi Dục và cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên với cõi Dục. Chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên với cõi Dục và cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên với cõi Dục và cõi Sắc, duyên với cõi Dục và cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nếu thể của nó đã đoạn là đối tượng duyên đã đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn. Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn. Hoặc là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn. Hoặc là thể của nó đã đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến diệt đoạn trừ duyên nơi kiến diệt đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Sắc. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Vô sắc. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên chưa đoạn.

Thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đó gọi là thể của nó đã đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn.

Thể của nó đã đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Sắc, diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến diệt đoạn trừ duyên nơi không đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến diệt, đạo đoạn trừ duyên nơi không đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi không đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi không đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó đã đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Hỏi: Nếu như đối tượng duyên đã đoạn là thể của nó đã đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó đã đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến diệt đoạn trừ duyên nơi kiến diệt đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Sắc. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nếu thể của nó đã đoạn là đối tượng duyên đã đoạn chăng?

Đáp: Đúng vậy.

Hỏi: Nếu như đối tượng duyên đã đoạn là thể của nó đã đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn. Hoặc là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Dục, duyên với cõi Sắc. Đã lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Dục, duyên với cõi Sắc. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Dục. Chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

HẾT – QUYỂN 9

Print Friendly, PDF & Email