LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA
Tác giả: Năm trăm vị Đại A La Hán
Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ

 

QUYỂN 92

Chương 2: KIẾT UẨN

Phẩm 4: BÀN VỀ MƯỜI MÔN 22

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ và đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, thì những gì thành tựu và những gì không thành tựu?

Đáp: Nhãn căn đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, thì tất cả hữu tình đều thành tựu.

Các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, mạng, ý, lạc, hỷ, xả, năm căn như tín v.v… đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên cũng như vậy.

Nữ căn đạo đoạn duyên nơi thức ở cõi dục, cõi sắc và Thánh giả sinh lên cõi vô sắc thì thành tựu. Phàm phu sinh lên cõi vô sắc thì không thành tựu. Duyên nơi thức duyên thì tất cả hữu tình đều thành tựu.

Nam căn, khổ căn, ưu căn đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên cũng như thế.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ và đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có tùy miên đã tăng, thì những gì thành tựu, những gì không thành tựu?

Đáp: Tùy miên đã tăng nơi nhãn căn đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, chưa lìa nhiễm ở cõi vô sắc thì thành tựu, đã lìa nhiễm ở cõi vô sắc thì không thành tựu.

Tùy miên đã tăng nơi các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, mạng, ý, lạc, hỷ, xả, năm căn như tín v.v… đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên cũng như vậy.

Tùy miên đã tăng nơi nữ căn đạo đoạn, duyên nơi thức, chưa lìa nhiễm ở cõi sắc thì thành tựu, đã lìa nhiễm ở cõi sắc thì không thành tựu. Duyên nơi thức duyên, chưa lìa nhiễm nơi xứ Không vô biên thì thành tựu, đã lìa nhiễm nơi xứ Không vô biên thì không thành tựu.

Tùy miên đã tăng nơi nam căn, khổ căn, ưu căn đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên cũng như vậy.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp, thì ở trong chín mươi tám tùy miên, có bao nhiêu tùy miên được nhận biết khắp, ở trong chín kiết có bao nhiêu kiết dứt hết?

Đáp: Nhãn căn duyên nơi thức khi được nhận biết khắp, ở nơi Không vô biên xứ các ái dứt hết, tức là nhãn căn duyên nơi thức được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết. Khi duyên nơi thức duyên này được nhận biết khắp, các ái ở cõi vô sắc dứt hết, có ba tùy miên được nhận biết khắp và ba kiết dứt hết.

Các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp cũng như vậy.

Nữ căn duyên nơi thức, khi được nhận biết khắp, các sắc ái dứt hết, phàm phu có ba mươi mốt tùy miên được nhận biết khắp và không có kiết dứt hết. Thánh giả có ba tùy miên được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này, khi được nhận biết khắp, ái ở Không vô biên xứ dứt hết, tức là nữ căn duyên nơi thức duyên được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết.

Nam căn, khổ căn, ưu căn duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên khi được nhận biết khắp cũng như vậy.

Mạng căn duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp ái ở cõi vô sắc dứt hết, ba tùy miên được nhận biết khắp và ba kiết dứt hết.

Các căn ý, lạc, hỷ, xả, năm căn như tín v.v… ba căn vô lậu duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên khi được nhận biết khắp cũng như vậy.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có tùy miên đã tăng, khi được nhận biết khắp thì có bao nhiêu tùy miên được nhận biết khắp và bao nhiêu kiết được dứt hết?

Đáp: Tùy miên đã tăng nơi nhãn căn duyên nơi thức, khi được nhận biết khắp, thì ái ở Không vô biên xứ dứt hết, tức là nhãn căn duyên nơi thức được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này, khi được nhận biết khắp, ái ở cõi vô sắc dứt hết, có ba tùy miên được nhận biết khắp và ba kiết dứt hết.

Tùy miên đã tăng nơi các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên khi được nhận biết khắp cũng như vậy.

Tùy miên đã tăng nơi nữ căn duyên nơi thức, khi được nhận biết khắp, ái ở cõi sắc dứt hết. Phàm phu có ba mươi mốt tùy miên được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết. Thánh giả có ba tùy miên được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này, khi được nhận biết khắp, thì ái ở Không vô biên xứ dứt hết, tức là nữ căn duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết.

Tùy miên đã tăng nơi nam căn, khổ căn, ưu căn duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp cũng như thế.

Tùy miên đã tăng nơi mạng căn duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp, ái ở cõi vô sắc dứt hết, có ba tùy miên được nhận biết khắp và ba kiết dứt hết.

Tùy miên đã tăng nơi các căn ý, lạc, hỷ, xả, năm căn như tín v.v… và ba căn vô lậu, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp cũng như vậy.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ đã diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp, có bao nhiêu tùy miên được nhận biết khắp, bao nhiêu kiết dứt hết?

Đáp: Nhãn căn diệt, duyên nơi thức, khi được nhận biết khắp, ái cõi sắc dứt hết, phàm phu có ba mươi mốt tùy miên được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết. Thánh giả có ba tùy miên được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này khi được nhận biết khắp, ái cõi vô sắc dứt hết, có ba tùy miên được nhận biết khắp, ba kiết dứt hết.

Các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, lạc, hỷ diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp cũng như vậy.

Nữ căn diệt, duyên nơi thức khi được nhận biết khắp, ái cõi sắc dứt hết, phàm phu có ba mươi mốt tùy miên được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết. Thánh giả có ba tùy miên được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này, khi được nhận biết khắp, ái ở Không vô biên xứ dứt hết, tức là nữ căn diệt duyên nơi thức duyên khi được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết.

Nam căn, khổ căn, ưu căn diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp cũng như vậy.

Mạng căn diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp, ái cõi vô sắc dứt hết, có ba tùy miên được nhận biết khắp, ba kiết dứt hết.

Các căn ý, xả, năm căn như tín v.v… diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp cũng như vậy.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ đã diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có tùy miên đã tăng, khi được nhận biết khắp thì có bao nhiêu tùy miên được nhận biết khắp và bao nhiêu kiết dứt hết?

Đáp: Tùy miên đã tăng nơi nhãn căn diệt duyên nơi thức, khi được nhận biết khắp, ái cõi sắc dứt hết, phàm phu có ba mươi mốt tùy miên được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết, Thánh giả có ba tùy miên được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này, khi được nhận biết khắp, ái cõi vô sắc dứt hết, có ba tùy miên được nhận biết khắp và có ba kiết dứt hết.

Tùy miên đã tăng nơi các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, lạc, hỷ diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên khi được nhận biết khắp cũng như vậy.

Tùy miên đã tăng nơi nữ căn diệt duyên nơi thức, khi được nhận biết khắp, ái cõi sắc dứt hết, phàm phu có ba mươi mốt tùy miên được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết, Thánh giả có ba tùy miên được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này khi được nhận biết khắp, ái ở nơi Không vô biên xứ dứt hết, tức là nữ căn diệt duyên nơi thức duyên được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết.

Tùy miên đã tăng nơi nam căn, khổ căn, ưu căn diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp cũng như thế.

Tùy miên đã tăng nơi mạng căn diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp, ái cõi vô sắc dứt hết, có ba tùy miên được nhận biết khắp, ba kiết dứt hết.

Tùy miên đã tăng nơi các căn ý, xả, năm căn như tín v.v… diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp cũng như vậy.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ và đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp, thì có bao nhiêu tùy miên được nhận biết khắp, bao nhiêu kiết dứt hết?

Đáp: Nhãn căn đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp, ái cõi vô sắc dứt hết, có ba tùy miên được nhận biết khắp, ba kiết dứt hết.

Các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, mạng, ý, lạc, hỷ, xả và năm căn như tín v.v… đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp cũng như vậy.

Nữ căn đạo đoạn duyên nơi thức, khi được nhận biết khắp, ái cõi sắc dứt hết, phàm phu có ba mươi mốt tùy miên được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết, Thánh giả có ba tùy miên được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này, khi được nhận biết khắp, ái cõi vô sắc dứt hết, có ba tùy miên được nhận biết khắp, ba kiết dứt hết.

Nam căn, khổ căn, ưu căn đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp cũng như vậy.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ và đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có tùy miên đã tăng, khi được nhận biết khắp, có bao nhiêu tùy miên được nhận biết khắp, bao nhiêu kiết dứt hết?

Đáp: Tùy miên đã tăng nơi nhãn căn đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp, ái cõi vô sắc dứt hết, có ba tùy miên được nhận biết khắp, ba kiết dứt hết.

Tùy miên đã tăng nơi các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, mạng, ý, lạc, hỷ, xả và năm căn như tín v.v… đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp cũng như thế.

Tùy miên đã tăng nơi nữ căn đạo đoạn, duyên nơi thức, khi được nhận biết khắp, ái cõi sắc dứt hết, phàm phu có ba mươi mốt tùy miên được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết, Thánh giả có ba tùy miên được nhận biết khắp, không có kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này, khi được nhận biết khắp, ái cõi vô sắc dứt hết, có ba tùy miên được nhận biết khắp, ba kiết dứt hết.

Tùy miên đã tăng nơi nam căn, khổ căn, ưu căn đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được nhận biết khắp cũng như vậy.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi diệt tác chứng, thì trong chín mươi tám tùy miên, có bao nhiêu tùy miên diệt tác chứng và trong chín kiết có bao nhiêu kiết dứt hết?

Đáp: Nhãn căn duyên nơi thức, khi diệt tác chứng, ái ở Không vô biên xứ dứt hết, tức là nhãn căn duyên nơi thức được diệt tác chứng, không có kiết dứt hết. Đến bậc A-la-hán, có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng, có chín kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này, khi diệt tác chứng, chứng quả A-la-hán, chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và có chín kiết dứt hết.

Các căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng cũng như vậy.

Nữ căn duyên nơi thức, khi diệt tác chứng, ái cõi sắc dứt hết, phàm phu có ba mươi mốt tùy miên được diệt tác chứng, không có kiết dứt hết. Thánh giả có ba tùy miên được diệt tác chứng, không có kiết dứt hết. Đến bậc A-la-hán có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và có chín kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này, khi diệt tác chứng các ái ở Không vô biên xứ dứt hết, tức nữ căn duyên nơi thức duyên được diệt tác chứng, không có kiết dứt hết… Cho đến bậc A-la-hán có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết.

Nam căn, khổ căn, ưu căn duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng cũng như thế.

Mạng căn duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi diệt tác chứng chứng được quả A-la-hán có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết.

Các căn ý, lạc, hỷ, xả, năm căn như tín v.v… ba căn vô lậu, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng cũng như vậy.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có tùy miên đã tăng, khi diệt tác chứng thì có bao nhiêu tùy miên được diệt tác chứng, bao nhiêu kiết dứt hết?

Đáp: Tùy miên đã tăng nơi nhãn căn duyên nơi thức, khi diệt tác chứng, các ái ở Không vô biên xứ dứt hết, tức là nhãn căn duyên nơi thức, khi diệt tác chứng, không có kiết dứt hết. Cho đến bậc A-la-hán có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này, khi diệt tác chứng chứng quả A-la-hán, có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết.

Tùy miên đã tăng nơi các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng cũng như thế.

Tùy miên đã tăng nơi nữ căn duyên nơi thức, khi diệt tác chứng, các ái cõi sắc dứt hết, phàm phu có ba mươi mốt tùy miên được diệt tác chứng, không có kiết dứt hết. Thánh giả có ba tùy miên được diệt tác chứng, không có kiết dứt hết. Đến bậc A-la-hán có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng, chín kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này, khi diệt tác chứng, ái ở Không vô biên xứ dứt hết, tức là nữ căn duyên nơi thức duyên có tùy miên đã tăng, được diệt tác chứng, không có kiết dứt hết. Đến bậc A-la-hán có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết.

Tùy miên đã tăng nơi nam căn, khổ căn, ưu căn duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng cũng như vậy.

Tùy miên đã tăng nơi mạng căn duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi diệt tác chứng, chứng quả A-la-hán, có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết.

Tùy miên đã tăng nơi các căn ý, lạc, hỷ, xả, năm căn như tín v.v… và ba căn vô lậu duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng cũng như vậy.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ đã diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi diệt tác chứng thì có bao nhiêu tùy miên được diệt tác chứng và bao nhiêu kiết dứt hết?

Đáp: Nhãn căn diệt, duyên nơi thức, khi diệt tác chứng, ái cõi sắc dứt hết, phàm phu có ba mươi mốt tùy miên được diệt tác chứng, không có kiết dứt hết. Thánh giả có ba tùy miên được diệt tác chứng, cũng không có kiết dứt hết. Đến bậc A-la-hán, có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này, khi diệt tác chứng, chứng quả A-lahán, có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết.

Các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, lạc, hỷ diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi diệt tác chứng cũng như vậy.

Nữ căn diệt, duyên nơi thức, khi diệt tác chứng, ái cõi sắc dứt hết, phàm phu có ba mươi mốt tùy miên được diệt tác chứng, không có kiết dứt hết. Thánh giả có ba tùy miên được diệt tác chứng, cũng không có kiết dứt hết. Đến bậc A-la-hán, có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này, khi được diệt tác chứng, ái ở Không vô biên xứ dứt hết, tức là nữ căn diệt, duyên nơi thức duyên được diệt tác chứng, không có kiết dứt hết. Đến bậc A-la-hán, có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết.

Nam căn, khổ căn, ưu căn diệt, duyên nơi thức và duyên nơi duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng cũng như vậy.

Mạng căn diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng, chứng quả A-la-hán, có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết.

Các căn ý, xả, năm căn như tín v.v… diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng cũng như vậy.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ đã diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có tùy miên đã tăng, khi diệt tác chứng, thì có bao nhiêu tùy miên được diệt tác chứng và bao nhiêu kiết dứt hết?

Đáp: Tùy miên đã tăng nơi nhãn căn diệt, duyên nơi thức, khi được diệt tác chứng, ái cõi sắc dứt hết, phàm phu có ba mươi mốt tùy miên được diệt tác chứng, không có kiết dứt hết. Thánh giả có ba tùy miên được diệt tác chứng, cũng không có kiết dứt hết. Đến bậc A-la-hán, có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này, có tùy miên đã tăng, khi diệt tác chứng chứng quả A-la-hán, có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết.

Tùy miên đã tăng nơi các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, lạc, hỷ diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng cũng như vậy.

Tùy miên đã tăng nơi nữ căn diệt, duyên nơi thức, khi được diệt tác chứng, ái cõi sắc dứt hết, phàm phu có ba mươi mốt tùy miên được diệt tác chứng, không có kiết dứt hết. Thánh giả có ba tùy miên được diệt tác chứng, không có kiết dứt hết. Đến bậc A-la-hán có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này, có tùy miên đã tăng, khi được diệt tác chứng, ái ở Không vô biên xứ dứt hết, tức nữ căn diệt, duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng không có kiết dứt hết. Đến bậc A-la-hán có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết.

Tùy miên đã tăng nơi nam căn, khổ căn, ưu căn diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng cũng như vậy.

Tùy miên đã tăng nơi mạng căn diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng, chứng quả A-la-hán, có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết.

Tùy miên đã tăng nơi ý căn, xả căn, năm căn như tín v.v… diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng cũng như thế.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ và đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi diệt tác chứng thì có bao nhiêu tùy miên được diệt tác chứng và bao nhiêu kiết dứt hết?

Đáp: Nhãn căn đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng, chứng quả A-la-hán, có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết.

Các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, mạng, ý, lạc, hỷ, xả, năm căn như tín v.v… đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng cũng như vậy.

Nữ căn đạo đoạn, duyên nơi thức, khi được diệt tác chứng, ái cõi sắc hết, phàm phu có ba mươi mốt tùy miên được diệt tác chứng, không có kiết dứt hết. Thánh giả có ba tùy miên được diệt tác chứng, cũng không có kiết dứt hết. Đến bậc A-la-hán có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này, khi diệt tác chứng chứng quả A-lahán, có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết.

Nam căn, khổ căn, ưu căn đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng cũng như vậy.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ và đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có tùy miên đã tăng, khi diệt tác chứng thì có bao nhiêu tùy miên được diệt tác chứng và bao nhiêu kiết dứt hết?

Đáp: Tùy miên đã tăng nơi nhãn căn đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi diệt tác chứng chứng quả A-la-hán có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết.

Tùy miên đã tăng nơi các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, mạng, ý, lạc, hỷ, xả, năm căn như tín v.v… đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng cũng như vậy.

Tùy miên đã tăng nơi nữ căn đạo đoạn, duyên nơi thức, khi diệt tác chứng ái cõi sắc hết, phàm phu có ba mươi mốt tùy miên được diệt tác chứng, không có kiết dứt hết. Thánh giả có ba tùy miên được diệt tác chứng, cũng không có kiết dứt hết. Đến bậc A-la-hán có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết. Duyên nơi thức duyên này, có tùy miên đã tăng, khi diệt tác chứng chứng quả A-la-hán có chín mươi tám tùy miên được diệt tác chứng và chín kiết dứt hết.

Tùy miên đã tăng nơi nam căn, khổ căn, ưu căn đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, khi được diệt tác chứng cũng như vậy.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ, ở trong chín kiết có bao nhiêu kiết trói buộc? Trong ba phược có bao nhiêu phược trói buộc? Trong mười tùy miên có bao nhiêu tùy miên tùy tăng? Trong sáu cấu có bao nhiêu cấu đã cấu nhiễm? Trong mười triền có bao nhiêu triền vây buộc?

Đáp: Nhãn căn có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mười tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc.

Nhĩ căn cho đến năm căn như tín v.v… cũng như vậy.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có bao nhiêu kiết trói buộc… cho đến có bao nhiêu triền vây buộc?

Đáp: Nhãn căn duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mười tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc.

Nhĩ căn cho đến năm căn như tín v.v… duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên cũng như thế.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ đã diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có bao nhiêu kiết trói buộc…, cho đến có bao nhiêu triền vây buộc?

Đáp: Nhãn căn diệt duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mười tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc.

Nhĩ căn cho đến năm căn như tín v.v… diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên cũng như thế.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ và đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có bao nhiêu kiết trói buộc… cho đến có bao nhiêu triền vây buộc?

Đáp: Nhãn căn đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mười tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc.

Nhĩ căn cho đến năm căn như tín v.v… đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên cũng như vậy.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn thành tựu cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ, có bao nhiêu kiết trói buộc…, cho đến có bao nhiêu triền vây buộc?

Đáp: Nhãn căn thành tựu, nếu phàm phu chưa lìa nhiễm cõi dục, có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mười tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Đã lìa nhiễm cõi dục, chưa lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm, hai triền vây buộc. Đã lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc.

Nếu Thánh giả chưa lìa nhiễm cõi dục, nhập chánh tánh ly sinh, khổ loại trí chưa sinh, thì có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mười tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm, mười triền vây buộc. Khổ loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, thì có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, tám tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm, mười triền vây buộc. Đạo loại trí đã sinh, chưa lìa nhiễm cõi dục, thì có sáu kiết trói buộc, ba phược trói buộc, bốn tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm, mười triền vây buộc. Đã lìa nhiễm cõi dục, chưa lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, nhập chánh tánh ly sinh, khổ loại trí chưa sinh thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm, hai triền vây buộc. Khổ loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, bảy tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm, hai triền vây buộc. Đạo loại trí đã sinh, chưa lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, thì có ba kiết trói buộc, hai phược trói buộc, ba tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đã lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, nhập chánh tánh ly sinh, khổ loại trí chưa sinh, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Khổ loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, bảy tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đạo loại trí đã sinh, chưa lìa nhiễm cõi vô sắc, thì có ba kiết trói buộc, hai phược trói buộc, ba tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đã lìa nhiễm nơi cõi vô sắc, thì không còn kiết trói buộc, cho đến không còn triền vây buộc.

Các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nữ, nam, mạng, ý, lạc, khổ, hỷ, xả, năm căn như tín v.v… thành tựu cũng như vậy.

Ưu căn thành tựu, nếu là phàm phu thì có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mươi tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Nếu là Thánh giả, khổ loại trí chưa sinh thì có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mươi tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Khổ loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, thì có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, tám tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Đạo loại trí đã sinh thì có sáu kiết trói buộc, ba phược trói buộc, bốn tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc.

Vị tri đương tri căn thành tựu, chưa lìa nhiễm cõi dục, nhập chánh tánh ly sinh, khổ loại trí chưa sinh, thì có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mười tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Khổ loại trí đã sinh thì có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, tám tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Đã lìa nhiễm cõi dục, chưa lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, nhập chánh tánh ly sinh, khổ loại trí chưa sinh, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm và ba triền vây buộc. Khổ loại trí đã sinh, có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, bảy tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đã lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, nhập chánh tánh ly sinh, khổ loại trí chưa sinh, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Khổ loại trí đã sinh, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, bảy tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc.

Dĩ tri căn thành tựu, nếu chưa lìa nhiễm cõi dục thì có sáu kiết trói buộc, ba phược trói buộc, bốn tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Nếu đã lìa nhiễm cõi dục, chưa lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, thì có ba kiết trói buộc, hai phược trói buộc, ba tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Nếu đã lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, thì có ba kiết trói buộc, hai phược trói buộc, ba tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc.

Cụ tri căn thành tựu, không có kiết trói buộc cho đến không có triền vây buộc.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn thành tựu cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có bao nhiêu kiết trói buộc… cho đến có bao nhiêu triền vây buộc?

Đáp: Nhãn căn thành tựu cho đến cụ tri căn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có các kiết trói buộc v.v…, các triền vây buộc như trước đã nói về phần nhãn căn thành tựu.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn thành tựu cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ đã diệt, có bao nhiêu kiết trói buộc cho đến có bao nhiêu triền vây buộc?

Đáp: Nhãn căn thành tựu diệt, nếu là phàm phu chưa lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm, hai triền vây buộc. Đã lìa nhiễm ở tĩnh lự thứ nhất, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc.

Thánh giả nếu chưa lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, nhập chánh tánh ly sinh, khổ loại trí chưa sinh, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Khổ loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, bảy tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đạo loại trí đã sinh, chưa lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, thì có ba kiết trói buộc, hai phược trói buộc, ba tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đã lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, nhập chánh tánh ly sinh, khổ loại trí chưa sinh, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Khổ loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, bảy tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đạo loại trí đã sinh, chưa lìa nhiễm nơi cõi vô sắc, thì có ba kiết trói buộc, hai phược trói buộc, ba tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đã lìa nhiễm cõi vô sắc, thì không có kiết trói buộc cho đến không có triền vây buộc.

Các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nữ, nam, mạng, năm căn như tín

v.v… diệt thành tựu cũng như vậy.

Ý căn thành tựu diệt, nếu là phàm phu, chưa lìa nhiễm cõi dục thì có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mười tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Đã lìa nhiễm cõi dục, chưa lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm, hai triền vây buộc. Đã lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc.

Nếu là Thánh giả chưa lìa nhiễm cõi dục, nhập chánh tánh ly sinh, khổ loại trí chưa sinh, thì có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mười tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Khổ loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, thì có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, tám tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Đạo loại trí đã sinh, chưa lìa nhiễm cõi dục, thì có sáu kiết trói buộc, ba phược trói buộc, bốn tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Đã lìa nhiễm cõi dục, chưa lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, nhập chánh tánh ly sinh, khổ loại trí chưa sinh, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Khổ loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, bảy tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đạo loại trí đã sinh, chưa lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, thì có ba kiết trói buộc, hai phược trói buộc, ba tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đã lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, nhập chánh tánh ly sinh, khổ loại trí chưa sinh, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Khổ loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, bảy tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đạo loại trí đã sinh, chưa lìa nhiễm nơi cõi vô sắc, thì có ba kiết trói buộc, hai phược trói buộc, hai tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đã lìa được nhiễm nơi cõi vô sắc, thì không có kiết trói buộc, cho đến không có triền vây buộc.

Các căn lạc, khổ, hỷ, ưu, xả thành tựu diệt cũng như vậy.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn thành tựu cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ đã diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có bao nhiêu kiết trói buộc cho đến có bao nhiêu triền vây buộc?

Đáp: Nhãn căn thành tựu cho đến năm căn như tín v.v… diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có các kiết trói buộc cho đến các triền vây buộc như đã nói về ý căn thành tựu diệt ở trước.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn thành tựu cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ và đạo đoạn, có bao nhiêu kiết trói buộc cho đến có bao nhiêu triền vây buộc?

Đáp: Nhãn căn thành tựu cho đến năm căn như tín v.v… đạo đoạn, có các kiết trói buộc, cho đến các triền vây buộc cũng như trước đã nói về thành tựu ý căn diệt.

Nhãn căn thành tựu cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ và đạo đoạn, khi duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên có các kiết trói buộc cho đến có các triền vây buộc, như trước đã nói về thành tựu ý căn diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn không thành tựu cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ, có bao nhiêu kiết trói buộc, cho đến có bao nhiêu triền vây buộc?

Đáp: Các căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, nữ, nam không thành tựu có các kiết trói buộc, cho đến có các triền vây buộc như thành tựu nhãn căn đã nói ở trước.

Thân căn không thành tựu, nếu là phàm phu thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Nếu là Thánh giả chưa lìa nhiễm cõi vô sắc, thì có ba kiết trói buộc, hai phược trói buộc, ba tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đã lìa nhiễm nơi cõi vô sắc thì không có kiết trói buộc, cho đến không có các triền vây buộc.

Lạc căn, hỷ căn không thành tựu, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc.

Khổ căn không thành tựu, nếu là phàm phu chưa lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đã lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Nếu là Thánh giả chưa lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, thì có ba kiết trói buộc, hai phược trói buộc, ba tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đã lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, chưa lìa nhiễm nơi cõi vô sắc, thì có ba kiết trói buộc, hai phược trói buộc, ba tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đã lìa nhiễm ở Vô sắc thì không có kiết trói buộc, cho đến không có triền vây buộc.

Ưu căn không thành tựu có các kiết trói buộc cho đến các triền vây buộc, như trước đã nói về thành tựu nhãn căn diệt.

Năm căn như tín v.v… không thành tựu tức có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mười tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc.

Vị tri đương tri căn không thành tựu, nếu là phàm phu thì có các kiết trói buộc, cho đến các triền vây buộc cũng như đã nói về thành tựu nhãn căn ở phần phàm phu. Nếu là Thánh giả chưa lìa nhiễm cõi dục, thì có sáu kiết trói buộc, ba phược trói buộc, bốn tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Đã lìa nhiễm cõi dục, chưa lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, thì có ba kiết trói buộc, hai phược trói buộc, ba tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đã lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, chưa lìa nhiễm ở cõi vô sắc, thì có ba kiết trói buộc, hai phược trói buộc, ba tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đã lìa nhiễm ở cõi vô sắc thì không có kiết trói buộc, cho đến không có triền vây buộc.

Dĩ tri căn không thành tựu, nếu là phàm phu, thì có các kiết trói buộc cho đến các triền vây buộc như ở trước đã nói về vị tri đương tri căn không thành tựu ở phần phàm phu. Nếu là Thánh giả, ở bậc kiến đạo, chưa lìa nhiễm cõi dục, khổ loại trí chưa sinh, thì có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mười tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Khổ loại trí đã sinh, thì có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, tám tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Đã lìa nhiễm cõi dục, chưa lìa nhiễm nơi tĩnh lự thứ nhất, khổ loại trí chưa sinh, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Khổ loại trí đã sinh, tức có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, bảy tùy miên tùy tăng, ba cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Đã lìa nhiễm ở tĩnh lự thứ nhất, khổ loại trí chưa sinh, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Khổ loại trí đã sinh, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, bảy tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Ở tại đạo vô học thì không có kiết trói buộc cho đến không có triền vây buộc.

Cụ tri căn không thành tựu, nếu là phàm phu, thì có các kiết trói buộc, cho đến các triền vây buộc như trước đã nói về dĩ tri căn không thành tựu ở phần phàm phu.

Nếu là Thánh giả, ở bậc kiến đạo, có các kiết trói buộc, cho đến các triền vây buộc như ở trước đã nói về dĩ tri căn không thành tựu, ở bậc kiến đạo.

Ở bậc tu đạo, có các kiết trói buộc, cho đến các triền vây buộc như ở trước đã nói về vị tri đương tri căn không thành tựu, ở phần tu đạo.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn không thành tựu cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có bao nhiêu kiết trói buộc cho đến có bao nhiêu triền vây buộc?

Đáp: Nhãn căn không thành tựu khi duyên nơi thức, có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc.

Các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nữ, nam, khổ, ưu không thành tựu, khi duyên nơi thức và các căn nam, nữ, khổ, ưu không thành tựu duyên nơi thức duyên cũng như vậy.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn không thành tựu cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ đã diệt, có bao nhiêu kiết trói buộc, cho đến có bao nhiêu triền vây buộc?

Đáp: Nhãn căn diệt không thành tựu, nếu là phàm phu ở tại cõi dục thì có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mười tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Ở tại xứ Thức vô biên trở lên, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Nếu là Thánh giả, ở bậc kiến và tu đạo, có các kiết trói buộc cho đến các triền vây buộc như trước đã nói về Thánh giả ở bậc kiến đạo chưa lìa nhiễm cõi dục.

Các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nữ, nam, lạc, khổ diệt không thành tựu cũng như thế.

Có sai khác: Các căn nữ, nam, khổ diệt không thành tựu, nên nói là ở nơi tĩnh lự thứ hai trở lên.

Lạc căn diệt không thành tựu, nên nói là ở nơi phần gồm đủ trói buộc của tĩnh lự thứ ba và ở nơi Không vô biên xứ trở lên.

Hỷ căn diệt không thành tựu, nếu là phàm phu thì ở nơi phần gồm đủ trói buộc của cõi dục, có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mười tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Ở nơi tĩnh lự thứ tư trở lên, có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Nếu là Thánh giả, là hàng gồm đủ trói buộc, nhập chánh tánh ly sinh, trong khoảng sát-na đầu tiên có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mười tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc.

Ưu căn diệt không thành tựu cũng như thế.

Có sai khác: Là nên nói ở nơi tĩnh lự thứ hai trở lên.

Mạng căn và năm căn như tín v.v… diệt không thành tựu có các kiết trói buộc cho đến các triền vây buộc. Nếu là các phàm phu thì như trước đã nói về các phàm phu chưa lìa nhiễm cõi dục. Nếu là Thánh giả ở phần vị kiến và tu đạo tức như trước đã nói về các Thánh giả ở bậc kiến đạo, tu đạo chưa lìa nhiễm cõi dục.

Ý căn, xả căn diệt không thành tựu, hoặc là phàm phu có đủ trói buộc, hoặc là Thánh giả còn gồm đủ trói buộc, nhập chánh tánh ly sinh vào khoảnh khắc đầu tiên, đều cùng có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mười tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn không thành tựu cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ đã diệt, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có bao nhiêu kiết trói buộc, cho đến có bao nhiêu triền vây buộc?

Đáp: Nhãn căn diệt không thành tựu, duyên nơi thức thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc.

Các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, lạc, hỷ diệt không thành tựu duyên nơi thức, và các căn nữ, nam, khổ, ưu diệt không thành tựu duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên cũng như vậy.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn không thành tựu cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ và đạo đoạn, có bao nhiêu kiết trói buộc, cho đến có bao nhiêu triền vây buộc?

Đáp: Nhãn căn đạo đoạn không thành tựu, nếu là phàm phu ở cõi dục thì có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mười tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Nếu ở nơi Thức vô biên xứ trở lên, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Nếu là Thánh giả ở bậc kiến đạo và tu đạo, có các kiết trói buộc cho đến có các triền vây buộc như nói về Thánh giả ở bậc kiến đạo, tu đạo chưa lìa nhiễm cõi dục.

Các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nữ, nam, lạc, khổ đạo đoạn không thành tựu cũng như vậy.

Có sai khác: Là các căn nam, nữ, khổ đạo đoạn không thành tựu, nên nói ở nơi tĩnh lự thứ hai trở lên.

Lạc căn đạo đoạn không thành tựu, nên nói là ở tại tĩnh lự thứ ba khi chưa khởi đạo gia hạnh và ở nơi Không vô biên xứ trở lên.

Hỷ căn đạo đoạn không thành tựu, nếu là phàm phu ở cõi dục thì có chín kiết trói buộc, ba phược trói buộc, mười tùy miên tùy tăng, sáu cấu làm cấu nhiễm và mười triền vây buộc. Nếu ở nơi tĩnh lự thứ tư trở lên, thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc. Nếu là Thánh giả ở bậc kiến đạo và tu đạo, có các kiết trói buộc cho đến các triền vây buộc thì như nói về các Thánh giả ở bậc kiến đạo, tu đạo chưa lìa nhiễm cõi dục.

Ưu căn đạo đoạn không thành tựu cũng như vậy.

Có sai khác: Là nên nói ở nơi tĩnh lự thứ hai trở lên.

Mạng căn, năm căn như tín v.v… đạo đoạn không thành tựu, nếu là phàm phu hay là bậc Thánh tức có các kiết trói buộc cho đến có các triền vây buộc như đã nói về phàm phu và Thánh giả ở tại cõi dục, nhãn căn đạo đoạn không thành tựu.

Ý căn, xả căn đạo đoạn không thành tựu, nếu là phàm phu hay là bậc Thánh, có các kiết trói buộc cho đến các triền vây buộc thì như trước đã nói về phàm phu và Thánh giả ở nơi cõi dục đã không thành tựu hỷ căn đạo đoạn.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Hỏi: Nhãn căn không thành tựu cho đến tùy miên vô minh nơi cõi vô sắc do tu đạo đoạn trừ và đạo đoạn, duyên nơi thức và duyên nơi thức duyên, có bao nhiêu kiết trói buộc cho đến có bao nhiêu triền vây buộc?

Đáp: Nữ căn đạo đoạn không thành tựu, khi duyên nơi thức thì có sáu kiết trói buộc, hai phược trói buộc, chín tùy miên tùy tăng, một cấu làm cấu nhiễm và hai triền vây buộc.

Nam căn, khổ căn, ưu căn đạo đoạn không thành tựu, khi duyên nơi thức cũng như thế.

Chung nơi nghĩa của các chương còn lại căn cứ theo đây nên biết.

Quyết định lựa chọn môn khác đều căn cứ nơi trước để nói.

HẾT – QUYỂN 92