LUẬN A TỲ ĐÀM TỲ BÀ SA
Tác giả: Tôn giả Ca Chiên Diên Tử
Giải thích: Năm trăm A La Hán
Hán dịch: Sa-môn Phù Đà Bạt Ma, Đạo Thái v.v…Đời Bắc Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

MỤC LỤC

 Chương 1: Kiền Độ Tạp

 Chương 2: Kiền Độ Sử

 Chương 3: Kiền Độ Trí

 

* Ghi chú: Bộ Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa gồm 60 quyển. Ở đây chúng tôi trình bày theo Phẩm.