Lữ

Từ điển Đạo Uyển


侶; C: lǚ; J: ryo; Môn đệ, đệ tử, bạn đồng hành (s: mitra, sa-hāya).