驢前馬後 ( 驢lư 前tiền 馬mã 後hậu )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)隨逐驢馬前後之奴隸也,指斥凡人之識情分別。傳燈錄十五良价傳曰:「師曰:苦哉苦哉!今時人例皆如此,祇是認驢前馬後將為自己,佛法平沈此之是也。」碧巖五十三則評唱曰:「若祇依草附木,認個驢前馬後,有何用處?」同種電鈔六曰:「如隨驢馬前後奴隸者,不是主人公也。今謂情識分別。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 隨tùy 逐trục 驢lư 馬mã 前tiền 後hậu 之chi 奴nô 隸lệ 也dã , 指chỉ 斥xích 凡phàm 人nhân 之chi 識thức 情tình 分phân 別biệt 。 傳truyền 燈đăng 錄lục 十thập 五ngũ 良lương 价 傳truyền 曰viết : 「 師sư 曰viết 苦khổ 哉tai 苦khổ 哉tai 。 今kim 時thời 人nhân 例lệ 皆giai 如như 此thử , 祇kỳ 是thị 認nhận 驢lư 前tiền 馬mã 後hậu 將tương 為vi 自tự 己kỷ 佛Phật 法Pháp 平bình 沈trầm 此thử 之chi 是thị 也dã 。 」 碧bích 巖nham 五ngũ 十thập 三tam 則tắc 評bình 唱xướng 曰viết : 「 若nhược 祇kỳ 依y 草thảo 附phụ 木mộc , 認nhận 個cá 驢lư 前tiền 馬mã 後hậu , 有hữu 何hà 用dụng 處xứ ? 」 同đồng 種chủng 電điện 鈔sao 六lục 曰viết : 「 如như 隨tùy 驢lư 馬mã 前tiền 後hậu 奴nô 隸lệ 者giả , 不bất 是thị 主chủ 人nhân 公công 也dã 。 今kim 謂vị 情tình 識thức 分phân 別biệt 。 」 。