驢牛二乳 ( 驢lư 牛ngưu 二nhị 乳nhũ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (譬喻)譬似是而非之物。見牛驢二乳條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 譬thí 喻dụ ) 譬thí 似tự 是thị 而nhi 非phi 之chi 物vật 。 見kiến 牛ngưu 驢lư 二nhị 乳nhũ 條điều 。