long tượng chúng

long tượng chúng

龍象眾 ( 龍long 象tượng 眾chúng )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜名)見四眾條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 名danh ) 見kiến 四tứ 眾chúng 條điều 。

error: