long súc

long súc

龍畜 ( 龍long 畜súc )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)龍屬於六趣中為畜生趣,故曰畜。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 龍long 屬thuộc 於ư 六lục 趣thú 中trung 。 為vi 畜súc 生sanh 趣thú , 故cố 曰viết 畜súc 。

error: