Long Quân

Từ điển Đạo Uyển


龍軍; S, P: nāgasena; Tên dịch nghĩa của Na-tiên tỉ-khâu.