long chủng thượng Phật

long chủng thượng Phật

龍種上佛 ( 龍long 種chủng 上thượng 佛Phật )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (佛名)與龍種上尊王佛項同。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 佛Phật 名danh ) 與dữ 龍long 種chủng 上thượng 尊tôn 王vương 佛Phật 項hạng 同đồng 。

About The Author

tangthuphathoc
error: