Ấn Quang Đại Sư

LỜI VÀNG
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm Phiên dịch & Thi Kệ Toát Yếu
Diễn đọc: Trường Tân