Lời Phật Dạy Về Các Tín Ngưỡng Dân Gian
Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm