Lợi nghiêm

Từ điển Đạo Uyển


利嚴; C: lìyán; J: rigen; K: iǒm. Một trong những người truyền bá Thiền tông đầu tiên tại Hàn Quốc. Sư được xem là Khai tổ của trường phái Tu-di sơn (須彌山), một nhánh thiền có liên hệ mật thiết với tông Tào Động (曹洞) tại Trung Hoa.