Lời Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật
Thiền Sư Triệt Ngộ
Việt dịch: Thích Đạt Dương
Diễn đọc: Tâm Từ

 

Print Friendly, PDF & Email