Lợi Ích Của Nói Lời Thành Thật
Tỳ kheo: Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ