Lợi ích chúng sinh

Lợi ích chúng sinh

Lợi ích chúng sinh

Từ điển Đạo Uyển


利益衆生; C: lìyì zhòngshēng; J: rieki shūjō; Đem lợi ích đến chúng sinh như những vị Bồ Tát thực hiện (theo Nhị chướng nghĩa 二障義).

error: