LỜI HỨA QUYẾT TÂM CỦA TÂN TRỤ TRÌ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch…

Kính thưa…

Hôm nay trong không khí trang nghiên hiền hòa bên đảnh hương trầm quyện tỏa của buổi lễ nhập tự nầy, con hết sức xúc động trước sự hiện diện đông đủ của quí Ngài và quí Phật tử. Đặc biệt là sự hiện diện của Ban Đại Diện Phật giáo, Mặt Trận cũng như Chính quyền địa phương,

Đây là nguồn cổ vũ lớn lao cho con trên bước đường phụng sự Đạo pháp và phục vụ Dân tộc, tất cả quí vị không quản ngại tuổi già sức yếu, thời giờ vàng ngọc cũng vì tình nghĩa đạo đời, đến đây tham dự đông đủ động viên buổi lễ nhập tự thêm phước báu và tinh thương cao quí, dành lại cho Chùa… chúng con cũng từ buổi lễ này. Con thành tâm đảnh lễ Ban Trị sự Thành hội, Ban Đại diện Phật giáo quận …cùng quý Chư Tôn Đức Tăng Ni.

Cũng từ buổi lễ này, con xin hứa quyết tâm làm tròn nhiệm vụ cao cả sứ giả Như Lai, hoằng pháp độ sanh, thực hiện đúng tinh thần Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt

Nam, phụng sự đạo giúp đời với phương châm Đạo Pháp – Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, con luôn luôn tinh tấn học tập Kinh Luật Luận cũng như các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước, Mặt trận Tổ quốc, ngõ hầu tăng thêm kiến thức phục vụ tốt công tác mà Giáo hội đã giao phó cho con.

Với trọng trách lớn lao, với khả năng yếu hèn, kính mong trên Chư Tôn Thiền đức từ mẫn chỉ dạy cho con trên bước sơ cơ phụng hành Phật sự. Con nguyện cố gắng tinh tấn tu học ngõ hầu đáp lại thâm ân, chiếu cố của tất cả quý vị hiện diện trong buổi lễ hôm nay.

Trước khi dứt lời, tôi thành tâm kính chúc sức khỏe của Đại diện Chính quyền và Mặt trận các cấp hoàn thành tốt công tác trên giao phó.

Con thành tâm kính chúc Ban Đại diện, Ban Trị sự Thành hội, Ban Đại diện Quận, Quý Chư Tôn Hòa thượng, Thượng toạ, Đại Đức, Tăng Ni cùng toàn thể nam nữ Phật Tử Pháp thể an khang chúng sanh dị độ.

Nam Mô A Di Đà Phật.