LỜI GIẢ BIỆT
(Thị Tịch)

Xá chi đời ảo mộng
Giải thoát nguyện dấn thân
Thiền môn choàng áo đạo
Phủi sạch kiếp trầm luân.

Khắp nẻo đường cay đắng
Phong sương thấm bụi hồng
Nhưng tâm hồn tự tại
Mình cảm thấy thong dong.

Nơi Niết Bàn bỉ ngạn
Phật Tánh sẵn đề danh
Chờ đến ngày mãn nghiệp
Đài sen sẽ hoá sanh.

Trần duyên khi đã dứt
Từ giả cõi vô minh
Sáng soi đèn trí tuệ
Bờ giác ngộ đăng trình.

Hải Ngạn Tịnh Thất, 1995
Thích Thắng Hoan