Lời dâng cúng nhân ngày Vu Lan
Thích Phước Viên

Nam-mô A-di-đà Phật! Kính bạch chư Tôn đức!
Mùa thu về với Vu-lan
Từ xa xưa vẫn rộn ràng đó đây
Ơn thâm nghĩa trọng cao dày
Mẹ cha sinh dưỡng sánh tày biển non
Nuôi con thân mẹ hao mòn
Sớm chiều tất bật chen bon nhọc nhằn.
Nhà nghèo nhiều nỗi khó khăn
Lao thân khổ trí cha hằng lo toan
Mong sao con được vẹn toàn
Học hành đỗ đạt vẻ vang như người.
Song thân ân nghĩa vẹn mười
Con chưa báo đáp như người vong ân
Mẹ cha nay đã mãn phần
Vâng lời Phật dạy báo ân muộn màng.
Nhân mùa lễ hội Vu-lan
Chúng con thiết lễ trai đàn tụng kinh
Nương nhờ Tam bảo uy linh
Chứng minh tiếp độ chư linh thoát nàn
Vãng sanh Cực Lạc tây phang
Xa miền khổ não nhẹ nhàng tiêu diêu.
Kính bạch chư tôn Hòa thượng,
Thượng tọa, Đại đức tăng ni!
Ngọ thời sắm sửa trai nghi
Kính dâng Tam bảo chứng tri lòng thành
Mong chư tôn rũ ân lành
Chứng minh nạp thọ tâm thành chúng con!

Nam-mô A-di-đà Phật!
Quí ngài Đã rộng tâm từ
Chứng tri và nạp thọ
Lại ân cần bày tỏ
Lời pháp nhũ chân tình.
Quí ngài Vì hạnh nguyện độ sanh
Không quản nài khó nhọc.
Chúng con Xin đầu thành năm vóc
Ba lạy tạ tri ân!
Nam-mô A-di-đà Phật.