lộc tử mẫu đường

lộc tử mẫu đường

鹿子母堂 ( 鹿lộc 子tử 母mẫu 堂đường )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (堂塔)此堂在舍衛國。中阿含經四十九曰:「一時佛遊舍衛國,在於東園鹿子母堂。」玄應音義十八曰:「鹿子母。梵言蜜利伽羅,此云鹿。磨多,此云母。跛羅裟馱,此云堂。亦言殿也。舊言磨伽羅母堂者,訛略也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 堂đường 塔tháp ) 此thử 堂đường 。 在tại 舍Xá 衛Vệ 國Quốc 。 中Trung 阿A 含Hàm 經kinh 四tứ 十thập 九cửu 曰viết 一nhất 時thời 佛Phật 遊du 舍Xá 衛Vệ 國Quốc 。 在tại 於ư 東đông 園viên 鹿lộc 子tử 母mẫu 堂đường 。 」 玄huyền 應ưng/ứng 音âm 義nghĩa 十thập 八bát 曰viết 鹿lộc 子tử 母mẫu 。 梵Phạm 言ngôn 蜜mật 利lợi 伽già 羅la , 此thử 云vân 鹿lộc 。 磨ma 多đa , 此thử 云vân 母mẫu 。 跛bả 羅la 裟sa 馱đà , 此thử 云vân 堂đường 。 亦diệc 言ngôn 殿điện 也dã 。 舊cựu 言ngôn 磨ma 伽già 羅la 母mẫu 堂đường 者giả , 訛ngoa 略lược 也dã 。 」 。

Nam mô A Di Đà Phật

Chốn cũ chân-như lắm nẻo về,
Đường tuy khác lối vẫn đồng quê.
Trong Thiền có Tịnh trời Lư-lảnh,
Nơi Tịnh gồm Thiền nước Động-Khê
Tiến bước nguồn-tâm ngời tuyệt sáng,
Quay nhìn bể-tục ngát hương thề.
Bao giờ học kẻ cười hoa được,
Đem ý sen lành rải bến mê.

(HT Thích Thiền Tâm)

Phật Lịch 2563

Chân không pháp tánh như hư không,
Pháp bảo thường trụ khó nghĩ bàn,
Thân con hiện bóng trước pháp bảo,
Nhất tâm như pháp quy mạng lễ.


 
NHẮN THẾ NHÂN

Sanh, già, bệnh, chết khổ vì thân,
Thân có rồi không biết mấy lần!
Hởi khách hồng-trần ai hiểu thấu ‌
Xin vì ta tỏ ít lời phân.
Thế-sự muôn duyên đều giả-dối,
“Nhất-thiết hoàn không” nhắn thế-nhân.
Xưa nay vạn hữu sanh rồi diệt,
SANH DIỆT diệt rồi mới chứng chân.

(HT Thích Hải Quang)

Nông Lịch Kỷ Hợi

LẠC DIỆP THU PHONG

Thu phong thổi rụng lá khô vàng,
Xót cảnh duyên đời mãi hợp tan.
Xanh tươi qua mất thay màu úa,
Xuân-sắc còn đâu lắm ngỡ-ngàng!
Phù-sinh một kiếp mau như thoáng,
Luân-hồi sáu nẻo nghiệp mênh-mang.
A-Di như biết gìn tâm niệm,
Bờ kia giải-thoát quyết sang-ngang.

(HT Thích Hải Quang)

Liên kết mạng xã hội:

Việt Lịch 4898

Nguyện đem công đức này,
Tiêu trừ các túc nghiệp.
Thêm lớn phần phước huệ.
Tròn nên thắng thiện căn.
Bao nhiêu kiếp đao binh,
Nạn tật dịch đói khát.
Tất cả đều tiêu trừ,
Người đều tập lễ nhượng.
Kẻ cúng tiền in bản,
Người đọc tụng lưu thông.
Quyến thuộc đều an lạc,
Tiên vong được siêu thăng.
Gió mưa thường điều thuận,
Nhơn dân hưởng khương ninh.
Pháp giới các hàm thức,
Ðồng chứng đạo vô thượng.

error: