鹿女夫人 ( 鹿lộc 女nữ 夫phu 人nhân )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)即蓮華夫人也。雜寶藏經一,蓮華夫人與鹿女夫人別項記之,而事由因緣全同,但國名等少異。見蓮華女條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 即tức 蓮liên 華hoa 夫phu 人nhân 也dã 。 雜tạp 寶bảo 藏tạng 經kinh 一nhất , 蓮liên 華hoa 夫phu 人nhân 與dữ 鹿lộc 女nữ 夫phu 人nhân 別biệt 項hạng 記ký 之chi , 而nhi 事sự 由do 因nhân 緣duyên 全toàn 同đồng , 但đãn 國quốc 名danh 等đẳng 少thiểu 異dị 。 見kiến 蓮liên 華hoa 女nữ 條điều 。