Linh Thứu sơn

Từ điển Đạo Uyển


靈鷲山; S: gṛdhrakūṭa; P: gijjhakūṭa; dịch theo âm là Kì-xà-quật, có nghĩa là “núi Kên Kên”;