LINH SƠN THIỀN VIỆN
KIẾT HẠ AN CƯ

LINH diệu pháp âm phương viễn xứ
SƠN tùng đức hải hoá liên đài
THIỀN Na tịch tịnh chân tâm hiện
VIỆN Tạng Năng Nhơn trí huệ khai
KIẾT thằng giới thể ly trần cấu
HẠ đáo Không Môn liễu ngộ khai
AN trụ Pháp Thân vô biệt niệm
CƯ trung giác ngạn kiến Như Lai.

Phật Lịch nhị niên ngũ bá nhị thập nhị,
Mậu Dần niên, sơ ngũ ngoạt, thập bát nhựt.
Thích Thắng Hoan Thiền Chủ cảm đề kính tặng.

DỊCH NGHĨA:

Mầu nhiệm pháp âm thơm hố thẩm
Linh Sơn đức nhuận hoá Liên Đài
Tọa thiền tĩnh lặng tâm sanh khởi
Diệu Trạm nguồn chơn Phật hiện bày
Giới thể làm cương qua bỉ ngạn
Không Môn cập bến thoát trần ai
Pháp Thân an trụ không còn niệm
Cõi tịnh Từ Tôn diện kiến ngay.

Hoà Thượng Thích Thắng Hoan Thiền Chủ
Kính tặng trường hạ Linh Sơn, July 10, 1998