LIÊN HOÀNG SÁM NGUYỆN
Trích tụng các bài Sám Nguyện Văn
Giọng tụng: Thích Huệ Duyên