Liên Hoa Vũ Bồ Tát Ấn

Hai tay đều nắm Liên Hoa Quyền.

Trước tiên ở trước ngực cũng trợ nhau xoay chuyển như múa. Tiếp ở ức ngực, cũng trợ nhau xoay chuyển theo bên trái như thế múa. Tiếp theo, ở gò má, xoay chuyển bên phải rồi ở gò má xoay chuyển bên trái như trước. Tụng Chân Ngôn chẳng gián đoạn. Cuối cùng chắp tay Liên Hoa đặt ở trên đỉnh đầu.

Tưởng từ đỉnh đầu tuôn ra vô lượng Liên Hoa Vũ Bồ Tát (Padma-nṛtyebodhisatva) cúng dường Bản Tôn với tất cả Thánh Chúng Liên Hoa Vũ Chân Ngôn là:

“Án, bả ná-ma nãnh-lật để-duệ (1) tát phộc bố nhạ (2) bát-la vạt đa nẵng, tam ma duệ, hồng (3)”

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn cúng dường cho nên sẽ được ba loại Tấn Tật Ý Thành Thân. Trong khoảng sát na ở vô lượng Thế Giới tác Thần Thông Du Hý, lợi ích Hữu Tình, rộng làm Phật sự.