Liên Hoa Vũ Ấn

Dùng Phù Dung Hợp Chưởng, chuyển xoay bên trái phải rồi bung tán trên đỉnh đầu.

Tụng Mật Ngôn là:

Án, bát ná-ma nễ-lị đế, khất-lị tra