Liên Hoa Tán Hoa Ấn

Liên Hoa Hợp Chướng, từ phía trước mặt bung tán lên trên giống như thế bung rải hoa.

Tụng Mật Ngôn là:

Án, bát ná-ma, bổ sắt-bế, án