Liên Hoa Tam Muôi Gia Ấn

Như Kim Cương Phộc lúc trước, dựng Đàn Tuệ (2 ngón út) Thiền Trí (2 ngón cái) hợp nhau, rồi đặt ở trên miệng.

Tụng Chân Ngôn là :

“Án, phộc nhật la, bả ná ma, tam ma dã, sa-đát-noan”

Người Du Già tác suy tư này: “Nay thân này của Ta ngang đồng với Quán Tự Tại Bồ Tát”. Tưởng tay trái cầm hoa sen đặt ở trái tim, tay phải làm thế bóc mở hoa sen, trụ trong vành trăng tròn đầy, mỗi mỗi rõ ràng.

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn gia trì cho nên mau được thành tựu tất cả Tam Ma Địa (Samādhi), tất cả Phương Tiện (Upāya), Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajñāpāramitā)