Liên Hoa Nội Cúng Dường Hy Hý Ấn

Phù Dung Hợp Chưởng, kèm dựng thẳng Thiền Trí (2 ngón cái).

Tụng Mật Ngôn là:

“Án, bát ná-ma, la tế, hô”