“ Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ dã

Nẵng ma a lị-dã bát nột-ma nễ đát-la dã , đát tha nga đá

Nẵng mô tát lị-phộc nễ phộc la noa vĩ sắt-ca tỉ ni, mạo địa tát đá-phộc dã, ma ha tát đát-phộc dã

Đát nễ-dã tha: Án, đá la đá la, cát lệ cát lệ, đổ lỗ đổ lỗ, ca la ca la, cát lệ cát lệ, câu lỗ câu lỗ, bà la bà la, tỉ lị tỉ lị, bộ lỗ bộ lỗ, nẵng dã nẵng dã, câu lỗ câu lỗ, mô khất-xoa bá giả, sa-phộc hạ. Nhập phộc la nẵng phộc tứ-nễ nễ tỉ, sa-phộc hạ. Tát lị-phộc đát tha nga đá, để sắt-xỉ đế, sa-phộc hạ. Ma ma tát-lị phộc nan tả, saphộc hạ“

Liên Hoa Nhãn Đà La Ni này. Nếu có người vào mỗi buổi sáng, buổi chiều cung kính cúng dường và niệm Đà La Ni này 108 biến. Một ngày, hai ngày cho đến 21 ngày chí Tâm trì tụng thì tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt, cũng chẳng bị các bệnh về Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và Tâm chẳng tà loạn.

Lại được 5 loại mắt thanh tịnh, 5 loại tai thanh tịnh, 5 loại mũi thanh tịnh, 5 loại lưỡi thanh tịnh, 5 loại ý thanh tịnh. Thân được đoan nghiêm ngay thẳng, Tâm lìa cấu nhiễm. Ở trong tất cả đời thường phát Tâm Bồ Đề cùng với các Chúng Thánh thường gặp Phật, được nghe Diệu Pháp, tiến thẳng đến Đạo Trường Bồ Đề, viên mãn Chính Giác.

PHẬT NÓI KINH LIÊN HOA NHÃN ĐÀ LA NI

_Hết_

LIÊN HOA NHÃN ĐÀ LA NI

Phục hồi và chú thích Phạn Văn

NAMO RATNA_TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo

NAMAḤ ĀRYA PADMA-NETRE TATHĀGATA: Kính lễ Thánh Liên Hoa Nhãn Như Lai

NAMAḤ SARVA-NĪVARAṆA-VIṢKAṂBHIN BODHI-SATVĀYA

MAHĀ- SATVĀYA: Kính lễ Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát

TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là

OṂ: Ba Thân quy mệnh

DHARA DHARA: Nhiếp trì gìn giữ

DHIRI DHIRI: Cầm nắm giữ gìn

DHURU DHURU:Ôm giữ, bảo giữ

CALA CALA: Lay động lay động

CILI CILI : Trường cửu lâu dài

CULU CULU: Lay động, tác động

BHARA BHARA: Đảm nhận, chuyên chở

BHIRI BHIRI :Xem xét giúp đỡ

BHURU BHURU :Giúp đỡ, hỗ trợ

NAYA NAYA: Lý thú, lý thú

KURU KURU Tác làm, tạo tác

MOKṢA ABHAYA SVĀHĀ: Quyết định thành tựu sự giải thoát không sợ hãi

JVARANA VĀSINI NĪTE SVĀHĀ: Quyết định thành tựu sự dìu dắt nghiêm sức uy quang

SARVA TATHĀGATA ADHIṢṬITE SVĀHĀ: Quyết định thành tựu sự gia trì của tất cả Như Lai.

MAMA SARVA SATVĀNĀṂCA SVĀHĀ: Tôi và tất cả chúng Hữu Tình quyết định thành tựu

25/12/1997

Ghi chú:

Bản khác ghi nhận Liên Hoa Nhãn Đà La Ni là:

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO ĀRYA PADMA-NETRĀYA TATHĀGATĀYA

NAMAḤ SARVA NĪVARAṆA VIṢKAṂBHINI BODHI-SATTVĀYA MAHĀ- SATTVĀYA

TADYATHĀ: OṂ_ TARA TARA, TIRI TIRI, TURU TURU, KARA KARA , KIRI KIRI, KURU KURU, BHARA BHARA , BHIRI BHIRI, BHURU

BHURU, NAYA NAYA , KURU KURU, MOKṢA APĀYA SVĀHĀ

JVALANA VAḤNI NIBHE SVĀHĀ

SARVA TATHĀGATA ADHIṢṬHITE MAMA SARVA

SATTVĀNĀṂCA SVĀHĀ

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖺 𑖁𑖨𑖿𑖧 𑖢𑖟𑖿𑖦-𑖡𑖸𑖝𑖿𑖨𑖯𑖧 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖡𑖱𑖪𑖨𑖜 𑖪𑖰𑖬𑖿𑖎𑖽𑖥𑖰𑖡𑖰 𑖤𑖺𑖠𑖰-𑖭𑖝𑖿𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧
𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖌𑖼_ 𑖝𑖨 𑖝𑖨, 𑖝𑖰𑖨𑖰 𑖝𑖰𑖨𑖰, 𑖝𑖲𑖨𑖲 𑖝𑖲𑖨𑖲, 𑖎𑖨 𑖎𑖨 , 𑖎𑖰𑖨𑖰 𑖎𑖰𑖨𑖰, 𑖎𑖲𑖨𑖲 𑖎𑖲𑖨𑖲, 𑖥𑖨 𑖥𑖨 , 𑖥𑖰𑖨𑖰 𑖥𑖰𑖨𑖰, 𑖥𑖲𑖨𑖲
𑖥𑖲𑖨𑖲, 𑖡𑖧 𑖡𑖧 , 𑖎𑖲𑖨𑖲 𑖎𑖲𑖨𑖲, 𑖦𑖺𑖎𑖿𑖬 𑖀𑖢𑖯𑖧 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
𑖕𑖿𑖪𑖩𑖡 𑖪𑖾𑖡𑖰 𑖡𑖰𑖥𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝 𑖀𑖠𑖰𑖬𑖿𑖙𑖰𑖝𑖸 𑖦𑖦 𑖭𑖨𑖿𑖪
𑖭𑖝𑖿𑖝𑖿𑖪𑖯𑖡𑖯𑖽𑖓 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

04/09/2005