Liên Hoa Man Ấn

Liên Hoa Man Ấn: Hai tay đều nắm Liên Hoa Quyền, để ở trán như cột buộc tràng hoa rồi quấn quanh ba vòng, tức phần đỉnh đầu cũng quấn quanh ba vòng rồi chia ra hai bên, hạ dần dần xuống như thế rũ đai. Từ Đàn Tuệ (2 ngón út) duỗi buông mười ngón tay theo thứ tự.

Tụng Chân Ngôn là :

“Án, bả ná-ma ma lê, đạt ma, hột-lý, hàm”

Do kết Liên Hoa Man Ấn sẽ được làm Pháp Vương (Dharma-rāja) trong Liên Hoa Bộ (Padma-kulāya)