Liên Hoa Hợp Chưởng Ấn

Liên Hoa Hợp Chưởng, tụng Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn ba biến.

Chân Ngôn là:

Án, sa-phộc bà phộc, thuật đà (1) tát phộc, đạt ma (2) sa-phộc bà phộc, thú độ hàm